22 grudnia 2016

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2017 roku

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.

W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały dzieci w wieku 6 lat i starsze w wychowaniu przedszkolnym. Na takie dziecko zostanie naliczona średnio kwota subwencji w wysokości ok. 4,3 tys. zł. W algorytmie podziału subwencji  wartość wag dla dzieci w wieku 6 lat w wychowaniu przedszkolnym została ustalona z uwzględnieniem zróżnicowania rodzajów placówek wychowania przedszkolnego oraz rodzaju miejscowości, w której jest zlokalizowana placówka.

Wprowadzono również wyższą o 44% wagę dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Waga została zwiększona z 0,045 na 0,065. Zwiększenie wartości tej wagi jest związane z potrzebą wsparcia szkół w organizacji oddziałów klas I – III wynikającą, m. in. z konieczności tworzenia małolicznych oddziałów klas I szkół podstawowych w związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich.

Ponadto uwzględniono:

  • wskaźnik  zwiększający liczbę uczniów szkół podstawowych i zmniejszający liczbę uczniów gimnazjów w związku z rozpoczynającym się procesem zmian w systemie oświaty od 1 września 2017 r.;
  • wagę o wartości 0,3 dla uczniów w oddziałach przygotowawczych;
  • wagę o wartości 5 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy zostali skierowani do ośrodka, a jeszcze do niego nie przybyli;
  • zmianę zasad subwencjonowania uczniów szkół dla dorosłych – obniżenie wskaźnika w przypadku publicznych szkół dla dorosłych kształcących w trybie zaocznym z 0,5 na 0,42, a dla niepublicznych z 0,25 na 0,18;
  • niższą wagę dla szkół medycznych, obniżenie z wartości 1 do poziomu 0,85;
  • zróżnicowanie wag dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach.

Podpisane 22 grudnia 2016 r. rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Idź do góry