15 lipca 2016

Portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji uruchomiony.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło dziś, 15 lipca portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Można go znaleźć pod adresem www.kwalifikacje.gov.pl. Portal przeznaczony jest dla osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Prace nad nowym systemem prowadzone były pod kierunkiem Ministra Edukacji Narodowej, który nadzorował i koordynował cały obszar zmian w systemie kwalifikacji. W ramach systemu zastosowano rozwiązania wypracowane wspólnie z partnerami społecznymi, m.in.: przedstawicielami pracodawców, związków zawodowych, organizacji branżowych, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych i naukowo-badawczych, firm szkoleniowych. Ich opinie miały istotny wpływ na kształt wielu rozwiązań w ZSK.

Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

Dla poszukujących pracy poza własnym krajem, jak i dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców, możliwość obiektywnego porównania dyplomów wydawanych w różnych krajach jest sprawą kluczową.

Zintegrowany system kwalifikacji dotyczy tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie, a także osób młodych, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy. W zintegrowanym systemie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym.

Kwalifikacja to zestaw efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych), których osiągnięcie jest sprawdzane oraz formalnie potwierdzane przez wydanie dyplomu, świadectwa lub certyfikatu). Znak graficzny określający poziom PRK na dokumencie potwierdzającym kwalifikację będzie rozpoznawalnym znakiem jakości, któremu mogą zaufać pracodawcy w Polsce i za granicą.

Celem ZSK jest zwiększenie dostępności oraz wyższa jakość kwalifikacji możliwych do uzyskania w Polsce, a poprzez przypisanie kwalifikacjom objętym ZSK poziomu PRK, wzajemne odniesienie tych kwalifikacji oraz odniesienie ich do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Zapraszamy do korzystania z informacji dostępnych na portalu.

Idź do góry