11 lipca 2018

Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST z udziałem wiceminister edukacji

W środę, 11 lipca br. w gmachu MEN odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obradom przewodniczyła wiceminister edukacji Marzena Machałek.

Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli oraz projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych “Wyprawka szkolna”.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego została powołana na mocy ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach RP w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Komisja Wspólna rozpatruje sprawy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu terytorialnego. Jednym z jej zadań jest opiniowanie projektów aktów normatywnych, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego.

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele strony samorządowej i strony rządowej. Współprzewodniczącym strony rządowej Komisji jest minister właściwy do spraw administracji publicznej. Stronę rządową reprezentuje 12 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Stronę samorządową reprezentują przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego w tej samej liczbie.

Idź do góry