19 maja 2017

Ramowe plany nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną

Tabliczka na budynku MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 949), zostały wprowadzone zmiany w art. 291 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Umożliwią one stosowanie od 1 września 2017 r. we wszystkich klasach szkoły podstawowej specjalnej – ramowych planów nauczania uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry