23 stycznia 2018

Rekrutacja do pracy za granicą – informacja ORPEG

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2018/19 do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Poszukiwani są nauczyciele poloniści, edukacji wczesnoszkolnej i historii.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

  1. Kielecka 43

02-530 Warszawa

Telefon: 22 853 87 06

Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli

http://www.orpeg.pl/index.php/czytelnia/kierowanie-nauczycieli

Wymagania

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

  1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu (nauczyciele poloniści, edukacji wczesnoszkolnej, historii);
  2. znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania;
  3. co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
  4. warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.

Obowiązki

Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Informacje dodatkowe

1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie;

2) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone;

3) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć
ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;

4) kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie
za zgodność z oryginałem;

5) ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Idź do góry