6 października 2015

Rusza Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa!

Otwarta książka w tle inne książkiFot. Photogenica

150 mln zł – tyle na zakupy książek dla bibliotek szkolnych wyda MEN do 2020 r.

Rada Ministrów zdecydowała we wtorek o uruchomieniu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (2016-2020) w zakresie bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Rząd na wyjazdowym posiedzeniu w Bydgoszczy wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, przedłożone przez ministra edukacji narodowej.

Rozporządzenie umożliwi wdrożenie i wykonanie działań przewidzianych w 3. priorytecie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, który przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymają organy prowadzące szkoły, szkoły za granicą i biblioteki pedagogiczne z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

Dokładnie chodzi o organy prowadzące: 1) szkoły publiczne i niepubliczne, 2) szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych, 3) publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

W zamian za udzielone wsparcie placówki te będą podejmowały działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Podstawowym rezultatem zrealizowanych przedsięwzięć ma być zainteresowanie młodych ludzi czytaniem, które powinno im towarzyszyć w życiu dorosłym.

Wielkość środków przyznanych szkołom i bibliotekom pedagogicznym na zakup książek będzie zależeć od liczby uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek. Maksymalne wyniesie:

  • 2.480 zł dla małych szkół (do 70 uczniów);
  • 4.000 zł dla średnich szkół (od 71 do 170 uczniów);
  • 12.000 zł dla dużych szkół (od 170 uczniów);
  • 4.600 zł dla bibliotek pedagogicznych.

W przypadku szkolnych punktów konsultacyjnych będzie to: 1.600 zł (do 70 uczniów), 2.500 zł (od 71 do 170 uczniów), 4.500 zł (powyżej 170 uczniów).

W latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa (MEN). Warunkiem przyznania wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej już realizuje inny, nakierowany na promocję czytelnictwa, program – „Książki naszych marzeń”. Zapewnia on środki na zakup książek do bibliotek szkolnych. Z programu „Książki naszych marzeń” w roku szkolnym 2015/2016 skorzysta ponad 10 tys. szkół podstawowych, a wnioskowana przez organy prowadzące kwota wsparcia z budżetu państwa to ponad 16 mln zł.

Dzisiaj wydane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Więcej informacji o Programie na jutrzejszej konferencji prasowej minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego – Małgorzaty Omilanowskiej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry