20 kwietnia 2017

Warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – projekt rozporządzenia w konsultacjach

Uczeń rozwiązujący testFot. Photogenica

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian ustawowych, które uwzględniają wprowadzenie nowego ustroju szkolnego, tj. wprowadzenie trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.

Projekt rozporządzenia nie wprowadza się zasadniczych zmian w stosunku do dotychczasowych przepisów.

Zmiany w projekcie rozporządzenia polegają na:

1) dodaniu informacji, do której części egzaminu zawodowego uczeń albo absolwent technikum zamierza przystąpić;

2) uregulowaniu sposobu składania deklaracji przez absolwenta branżowej szkoły I stopnia, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

3) uzupełnieniu przepisów w zakresie informacji o wynikach egzaminu zawodowego, (określonej w art. 44zzzo ust. 3a ustawy o systemie oświaty), którą – w przypadku zdającego w technikum – osoba otrzymuje po każdej części pisemnej lub po każdej części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Projektowane rozporządzenie dotyczy nowych typów szkół, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz czteroletniego technikum, w przypadku uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie od dnia 1 września 2017 r.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, stosowane będzie do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w:

  1. klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia;
  2. dotychczasowej szkole policealnej oraz
  3. czteroletnim technikum (w przypadku uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie do dnia 1 września 2017 r.).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry