23 kwietnia 2018

Wizyta minister Anny Zalewskiej w województwie podkarpackim

Aktywność zdrowotna w szkołach oraz funkcjonowanie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji – to główne tematy poniedziałkowej wizyty szefowej MEN w Rzeszowie.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła dziś, 23 kwietnia br. udział w konferencji „Edukacja dla zdrowia”. Spotkanie to efekt podpisanej w styczniu br. przez szefową MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego deklaracji o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w szkołach.

Przypomnijmy, że obie instytucje zadeklarowały organizację cyklu konferencji o promocji aktywności zdrowotnej w szkołach. Do udziału w nich zostali zaproszeni kuratorzy oświaty, wojewodowie, przedstawiciele wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele szkolnych rad rodziców.

Podczas konferencji w Rzeszowie uczestnicy dyskutowali m.in. o promocji zdrowego stylu życia w kontekście przepisów prawa, upowszechnianiu idei programu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz profilaktyce wad postawy u dzieci w wieku szkolnym.

– Lekcje w szkołach powinny być tak zorganizowane, aby uczniowie nie nosili ciężkich tornistrów. W szkole powinno być miejsce, w którym dzieci będą mogły zostawić swoje podręczniki – powiedziała podczas konferencji szefowa MEN. – Chcemy, aby uczniowie częściej korzystali z m.in. e-podręczników. Dlatego realizujemy rządowy program „Aktywna tablica” i wprowadzamy dostęp do szerokopasmowego internetu w każdej szkole – dodała minister Anna Zalewska.

W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie szefowa MEN uczestniczyła w konferencji pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – szansą na wzmocnienie i aktywizację społeczności lokalnej”.

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) to centra organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, uruchomiane przy szkołach funkcjonujących w systemie oświaty.

Projekt LOWE realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie pilotaż projektu LOWE prowadzony jest w 15 ośrodkach w Polsce, w tym w 3 podkarpackich szkołach.

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji mają za zadanie działanie na rzecz aktywizacji i edukacji osób dorosłych w oparciu o zasoby i potencjał szkoły. Mają one doprowadzić do rozwijania u osób dorosłych kompetencji, które będą przydatne na rynku pracy oraz pełnić funkcję animująca społeczeństwo.

Podczas konferencji w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego uczestnicy spotkania zapoznali się z tym, w jaki sposób wykorzystywać potencjał szkół w celu przygotowania ich do pełnienia funkcji lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji dla osób dorosłych (rozszerzenie ich funkcji o edukację osób dorosłych). Zaprezentowano również dobre praktyki zwiększania dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie oraz efekty pilotażowego wdrożenia oferty edukacyjnej przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji z terenu województwa podkarpackiego.

Podczas swojego wystąpienia szefowa MEN podkreśliła, jak istotne jest znaczenie tzw. „małych szkół” w aktywizowaniu lokalnych społeczności.

– Inwestujemy w małe szkoły, które są nie tylko miejscem zdobywania nauki, ale również miejscem edukacji dorosłych. Chcemy rozwijać projekt LOWE, aby w oparciu o te szkoły zwiększać dostęp osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie – powiedziała minister Anna Zalewska.

Realizatorami projektu LOWE jest konsorcjum 4 partnerów: Fundacji Małopolska Izba Samorządowa z Krakowa (lider Projektu LOWE), Związku Powiatów Polskich, Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obecnie w Projekcie LOWE mogą uczestniczyć rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny oraz inne osoby dorosłe z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych, w szczególności osoby m.in. z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych, z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji, nieaktywne zawodowo lub bezrobotne.

Przykładowa oferta w ramach realizacji projektu LOWE obejmuje m.in. naukę obsługi komputera, naukę języka obcego, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, zajęcia z ekologicznego i prozdrowotnego trybu życia czy zajęcia z rękodzieła artystycznego i użytkowego. W LOWE mogą odbywać się również zajęcia kulinarne, dietetyczne inne zajęcia w zależności od potrzeb zgłaszanych w ankietach i rozmowach z uczestnikami.

Podczas poniedziałkowej wizyty na Podkarpaciu, szefowa MEN odwiedziła Szkołę Podstawową im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej. Właśnie ta szkoła, jedna z piętnastu w Polsce, realizuje pilotażowy projekt LOWE. Zajęcia – w większości prowadzone przez nauczycieli szkoły – realizowane są w godzinach popołudniowych. Sprzyja to tworzeniu więzi pomiędzy szkołą, a społecznością lokalną.

Podczas wizyty w szkole minister Anna Zalewska zapoznała się z jej ofertą edukacyjną. Szefowa MEN rozmawiała też z nauczycielami, kadrą i uczestnikami projektu LOWE, o tym, jak realizacja zajęć wpływa na życie społeczności lokalnej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry