22 września 2017

Wizyta zastępcy ministra oświaty i nauki Ukrainy Romana Greba w MEN

W czwartek, 21 września br. Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć przyjął wiceministra oświaty i nauki Ukrainy Romana Greba. Spotkanie dotyczyło sytuacji oświaty mniejszości polskiej na Ukrainie w świetle przyjęcia 5 września przez Radę Najwyższą nowej ustawy o oświacie.

Wiceminister Roman Greba przybliżył zmiany wprowadzane w zakresie oświaty mniejszości narodowych na Ukrainie wraz z ich uzasadnieniem. Zadeklarował gotowość strony ukraińskiej do współpracy z partnerami zagranicznymi przy wdrażaniu tych zmian.

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć poinformował o monitorowaniu przez stronę polską prac nad projektem ustawy o oświacie. Projekt ustawy w obecnym brzmieniu zawiera niepokojące zapisy w zakresie nauczania w języku mniejszości narodowej. Zwrócił uwagę, że obecnie polskie szkoły na Ukrainie funkcjonują stabilnie, a ich uczniowie nie mają problemu z odpowiednią znajomością języka państwowego. Strona polska oczekuje utrzymania i rozwoju szkolnictwa mniejszości narodowej jako wyodrębnionej formy nauczania na każdym etapie edukacji.

Podczas spotkania poruszono także szereg kwestii dotyczących bieżącego funkcjonowania szkół polskich na Ukrainie: możliwości zdawania egzaminu maturalnego z języka polskiego, utrudnień biurokratyczno-finansowych dla kierowania nauczycieli z Polski, a także zapewnienia podręczników w języku polskim.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Idź do góry