23 stycznia 2017

Wskaźniki zwiększające dotacje na podręczniki dla niepełnosprawnych – rozporządzenie w konsultacjach

W piątek do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

Wydanie nowego rozporządzenia wynika z konieczności określenia wysokości wskaźników w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego. Dotacja celowa obejmie  podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do ośmioletnich szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Projektowane regulacje umożliwiają zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:

  1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;
  2. niesłyszących;
  3. słabosłyszących;
  4. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
  5. niewidomych i słabowidzących;
  6. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie z niepełnosprawnością powinni mieć możliwość korzystania z podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Materiały te powinny uwzględniać ograniczenia wynikające niepełnosprawności dzieci, np. podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydrukowane w systemie Braille’a lub w druku powiększonym albo przygotowane w polskim języku migowym. Takie rozwiązania wymagają przygotowania odrębnych podręczników i ww. materiałów, które ze względu na ograniczoną grupę odbiorców są droższe od takich samych podręczników i materiałów przygotowywanych dla uczniów pełnosprawnych.

W projekcie rozporządzenia przyjęto, że wskaźniki zwiększające kwoty dotacji celowej na ucznia niepełnosprawnego będą zróżnicowane w zależności od rodzaju niepełnosprawności i będą wynosiły od 2,0 do 20. W przypadku uczniów:

  1. z dysfunkcją wzroku – niewidomych i słabowidzących wysokość dotacji będzie dodatkowo uzależniona od rodzaju tego dostosowania;
  2. w przypadku uczniów słabowidzących korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydrukowanych w druku powiększonym – wskaźnik będzie wynosił 8;
  3. w przypadku uczniów niewidomych korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydrukowanych w systemie Braille’a – 20.

Przewidziane w projekcie rozporządzenia wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zostały określone na analogicznym poziomie w stosunku do wysokości wskaźników określonych dla uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności w przepisach rozporządzenia dotychczas obowiązującego. Natomiast w odniesieniu do uczniów klasy VII i VIII przyjęto wskaźniki w wysokości jak dla uczniów gimnazjów (§ 2–8 projektu rozporządzenia).

Uwzględniając potrzeby edukacyjne uczniów z dysfunkcją wzroku, utrzymano dotychczasowe rozwiązania w zakresie odmiennych wartości wskaźnika w zależności od rodzaju dostosowanych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (§ 7 i § 8 projektu rozporządzenia).

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 441), będzie funkcjonowało równolegle z nowo projektowanym rozporządzeniem. Zgodnie z art. 338 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) będzie ono nadal stosowane w przypadku dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu.

Planowane jest, aby rozporządzenie weszło w życie dzień po jego ogłoszeniu. Konsultacje projektu potrwają do połowy lutego.

Treść projektu rozporządzenia opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry