13 lutego 2018

Współpraca MEN i IPN – konferencja z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć we wtorek, 13 lutego br. wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej podsumowania cyklu wspólnych działań edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jednym z efektów dotychczasowej współpracy obu instytucji jest przekazanie wszystkim szkołom ponadgimnazjalnym specjalnie przygotowanych tzw. tek edukacyjnych IPN dotyczącej „operacji polskiej” NKWD.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podziękował Instytutowi Pamięci Narodowej za dotychczasową działalność edukacyjną.

– Dzięki tekom edukacyjnym IPN nauczyciele historii będą mogli w nowatorski i atrakcyjny sposób przekazywać uczniom wiedzę o wydarzeniach z przeszłości – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. – Zarówno nowe ramowe plany nauczania, jak i nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego przywróciła historię do szkół w jej pełnym wymiarze – dodał.

W 2017 roku Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej zrealizowały wspólnie w 19 miastach Polski pierwszy cykl szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”. Cykl nosił tytuł „Między dwoma totalitaryzmami” i obejmował 6 tematów dotyczących historii w latach 1937-1948. W szkoleniu wzięło udział 848 nauczycieli, z których 475 otrzymało certyfikat, a 132 zaświadczenia MEN/IPN. Szkolenia będą kontynuowane.

Dodatkowo w ramach wspólnych działań MEN i IPN do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych rozesłano kalendarz „Niepodległość 1918-2018”, który jest inicjatywą wpisującą się w obchody 100-lecia obchodów niepodległości.

W konferencji udział wziął również dr Jarosław Szarek – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Adam Hlebowicz – dyrektor biura edukacji narodowej IPN oraz prokurator Robert Osiński, który przedstawił stan prowadzonego od stycznia 2017 r. śledztwa Instytutu w sprawie „operacji polskiej” NKWD

„Operacja polska” NKWD 1937-1939

Była ona najbardziej krwawym etapem w długim ciągu represji stosowanych wobec naszych rodaków przez władze sowieckie w czasach przedwojennych. Wiadomo, że pochłonęła życie co najmniej 111 091 osób, lecz dane te mogą być niepełne ze względu na brak dostępu do całości akt sowieckiej policji politycznej.

Powszechny jest brak wiedzy o tym ludobójstwie i nieobecność problematyki operacji polskiej w programach szkolnych. Teka edukacyjna IPN powinna wypełnić tę lukę, a także przyczynić się do zrozumienia wielu późniejszych procesów i wydarzeń historycznych, takich jak m.in.: doświadczenie totalitaryzmu po 17 września 1939 r., polityka Stalina wobec Polski podczas II wojny światowej, zbrodnia katyńska, wprowadzanie systemu komunistycznego w Polsce czy mechanizm sowietyzowania Polaków we wczesnych oraz późniejszych latach Polski Ludowej.

Eksperymenty podejmowane w ZSRS wobec ludności polskiej w latach 20. i 30. XX wieku zdradzają prawdziwe zamiary władz sowieckich wobec państwa polskiego i jego obywateli po załamaniu się inwazji bolszewickiej w 1920 r. oraz stanowią swoiste preludium działań podejmowanych przez Sowietów, również przy pomocy komunistów polskiego pochodzenia, podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Szersza wiedza na temat losów ludności polskiej w ZSRS pomoże uzmysłowić uczniom, co czekałoby obywateli odrodzonej Rzeczypospolitej w przypadku klęski w wojnie sowiecko-polskiej lat 1919-1920 r. i jakie było znaczenie zwycięstwa nad bolszewikami – nie tylko dla Polski, lecz całego świata zachodniego.

Teka edukacyjna IPN składa się z trzech części: materiałów dla nauczyciela, materiałów dla ucznia i kart. Integralną jej częścią są dołączone dwie płyty CD. Pakiet edukacyjny został przygotowany w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN w Krakowie.

Prezentacja IPN dotycząca „operacji polskiej”.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry