21 maja 2018

Konkurs „Edukacja globalna 2018” – zachęcamy do udziału

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konkursie ofert organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Edukacja globalna 2018”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2018″.

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w tym niepubliczne szkoły wyższe, izby gospodarcze i izby rolnicze oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od 1 maja 2018 r. i nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu dostępny tu: link

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl, wypełnić formularz oferty on-line i wysłać przez internet wraz z wymaganymi załącznikami do bazy danych MSZ.

Należy również dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

Szczegółowy informacje znajdują się na stronie:

https://www.polskapomoc.gov.pl/Konkurs,%E2%80%9EEdukacja,globalna,2018%E2%80%9D,2758.html

Zachęcamy do udziału!

Idź do góry