23 marca 2017

Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze

Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Podręczników, Programów
i Innowacji w partnerstwie z Fundacją Rzecznik Praw Rodziców rozpoczął realizację projektu pn. „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze” .

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,  zaangażowanego w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki przeprowadzeniu pogłębionych konsultacji publicznych z zastosowaniem aktywnych form konsultacji, spełniających  następujące warunki:

 • konsultacje zostaną przeprowadzone z zastosowaniem m.in.:
 • ilościowych badań reprezentatywnych (ankiety lub wywiady standaryzowane),
 • wywiadów indywidualnych lub zogniskowanych wywiadów grupowych,
 • wysłuchań publicznych,
 • próśb o opinie,
 • bezpośrednich spotkań roboczych,
 • moderowanych spotkań otwartych (panelowe spotkania publiczne),
 • stałych konferencji,
 • sondaży deliberatywnych,
 • paneli obywatelskich
 • konsultacje obligatoryjnie przeprowadzone zostaną z udziałem co najmniej partnerów społecznych i organizacji pozarządowych innych niż partner w projekcie;
 • konsultacje podsumowane zostaną oceną zastosowanych metod przy uwzględnieniu kryteriów efektywności, użyteczności i trafności.

Celem projektu jest również stworzenie i wdrożenie reguł zapewniających przeprowadzenie pogłębionych konsultacji publicznych w Ministerstwie Edukacji

Narodowej. Wsparciem w zakresie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących opracowania założeń do ustawy regulującej system edukacji w Polsce zostanie objętych 50 pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ponadto w ramach projektu planuje się przeprowadzenie działań doradczych dla pracowników urzędu obsługującego organ prowadzący konsultacje publiczne z

zakresu ich poprawnej metodologicznie realizacji.

Projekt zakłada wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych projektu rządowego aktu normatywnego, zawartego w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, dotyczącego kwestii istotnych dla znacznej części społeczeństwa.

Wartość projektu ogółem: 2 542 959,19 zł

Wysokość wkładu UE w projekt: 2 143 206,01 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 31.10.2018 r.

 

Idź do góry