Poradnik dla rodziców

Pobierz poradnik dla rodziców Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego

 1. Przepisy wprowadzające zmianę
 2. Wychowanie przedszkolne
 3. Obowiązek szkolny
 4. Podstawa programowa i podręczniki
 5. Możliwość odroczenia obowiązku szkolnego dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 6. Pytania i odpowiedzi

PODSTAWA PROGRAMOWA I PODRĘCZNIKI

 • Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej nie będą zmieniane. Zmodyfikowane zostaną treści nauczania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej).
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zostanie uzupełniona o zapisy dotyczące wiadomości i umiejętności potrzebnych do kontynuowania przez dzieci edukacji w szkole. Wymagania te będą stanowiły integralną część podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Zmieniona – w odpowiednim zakresie – podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej będzie, jak dotychczas, spójna z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły podstawowej).
 • Zmiany podstawy programowej zapewnią nauczycielom możliwość dostosowania procesu nauczania do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci, które w wieku 6 lub 7 lat rozpoczną edukację szkolną w roku szkolnym 2016/2017.
 • O sposobie realizacji wymagań ustalonych w podstawie programowej decyduje nauczyciel przygotowujący program wychowania przedszkolnego dla danej grupy dzieci.
 • Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola.
Idź do góry