Poradnik dla rodziców

Pobierz poradnik dla rodziców Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego

  1. Przepisy wprowadzające zmianę
  2. Wychowanie przedszkolne
  3. Obowiązek szkolny
  4. Podstawa programowa i podręczniki
  5. Możliwość odroczenia obowiązku szkolnego dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  6. Pytania i odpowiedzi

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

  • Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają możliwość dwukrotnego odroczenia spełniania obowiązku szkolnego. Odroczenie nie może trwać dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat, w myśl przepisów art. 1 pkt 2 lit. a i pkt 6 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35).
  • Wniosek o odroczenie składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, można go również złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego (art. 16 a ust. 3 ww. ustawy). W poniższych przypadkach została zachowana również możliwość odroczenia obowiązku szkolnego dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do 10. roku życia, czyli:

dotyczy dzieci urodzonych w 2007 r., którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 i którym powtórnie będzie można odroczyć spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2016/2017. Wniosek składa się wówczas w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 10 ust. 1 ww. ustawy),

dotyczy dzieci urodzonych w drugiej połowie 2008 r., tj. w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 lub 2016/2017. Wniosek może być złożony także w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

  • W powyższych przypadkach dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują to prawo do końca okresu, na jaki zostało udzielone (art. 10 ust. 3 ww. ustawy).
  • Jeśli rodzice chcą się ubiegać o odroczenie obowiązku szkolnego dziecka w roku szkolnym 2016/2017, powinni złożyć wniosek nie później niż do dnia 31 sierpnia 2016 r. Gdy zachodzi potrzeba odroczenia obowiązku szkolnego dziecka również w roku szkolnym 2017/2018, należy ponownie złożyć wniosek w terminie nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r.

W wyżej wymienionych przypadkach dzieci będą kontynuowały przygotowanie przedszkolne.

Idź do góry