Poradnik dla rodziców

Pobierz poradnik dla rodziców Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego

  1. Przepisy wprowadzające zmianę
  2. Wychowanie przedszkolne
  3. Obowiązek szkolny
  4. Podstawa programowa i podręczniki
  5. Możliwość odroczenia obowiązku szkolnego dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  6. Pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

Chciałam zapytać o drogę powrotną 6-letniego dziecka ze szkoły do domu. Czy wystarczy zgoda rodzica na samodzielny powrót dziecka w formie pisemnej dla dyrekcji? W naszej szkole dyrektor nie chce się na to zgodzić i twierdzi, że muszę odbierać dziecko ze szkoły samodzielnie do ukończenia przez nie 7. roku życia.

Prawo oświatowe nie reguluje przepisów dotyczących samodzielnego poruszania się dziecka po drogach publicznych. Przepisy w tym zakresie są zawarte w prawie o ruchu drogowym. Zgodnie z nimi dziecko w wieku do 7 lat ma zakaz samodzielnego korzystania z drogi, w tym także z chodnika. Dziecko przed ukończeniem 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby czuwającej nad jego bezpieczeństwem. Ustawodawca uznał, że taką opiekę może też sprawować dziecko, które ukończyło 10 lat.

Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może wyrazić zgody na samodzielne opuszczenie placówki przez 6-letnie dziecko.

Właściwa opieka nad dzieckiem jest obowiązkiem rodziców lub opiekunów prawnych. Muszą oni zatem zadbać o to, by 6-letnie dziecko było przyprowadzane do szkoły i odprowadzane z niej przez osobę dorosłą lub na przykład przez któreś z rodzeństwa, jeśli ukończyło 10 lat.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

Chciałabym się dowiedzieć, czy moja córka urodzona w 2010 r. może iść do pierwszej klasy bez żadnych orzeczeń psychologicznych?

Dziecko 6-letnie na wniosek rodziców będzie przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej pod warunkiem:
– korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej albo
– posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).

W związku z powyższym, jeśli Pani córka (urodzona w 2010 r.) w roku szkolnym 2015/2016 – jako 5-latka – realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, będzie mogła na Pani wniosek uczęszczać do pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 bez opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

DZIECI KONTYNUUJĄCE NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ I DRUGIEJ

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty chciałabym zapytać, czy uczeń urodzony w drugiej połowie 2008 r. ma możliwość kontynuowania nauki w klasie drugiej? Jeżeli tak, to czy takie dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej?

Zgodnie z nowymi przepisami na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:
– urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej,
– urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Przepisy umożliwiające kontynuowanie nauki w klasie pierwszej i drugiej dotyczą wyłącznie dzieci, które w wieku 6 lat obowiązkowo szły do szkoły.

Dzieci urodzone w II połowie 2008 r. obowiązkowo szły do szkoły w wieku 7 lat w roku szkolnym 2015/2016, więc nie obejmują ich przepisy zawarte w znowelizowanej ustawie (w roku szkolnym 2014/2015 poszły one do klasy pierwszej jedynie na wniosek rodziców).

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy. Uczeń będzie podlegał przepisom dotyczącym klasyfikowania i promowania. Jeśli rada pedagogiczna przychyli się do wniosku rodziców (lub wychowawcy), uczeń nie otrzyma promocji do klasy trzeciej.

W związku z powyższym przepisem nie ma przeszkód, aby rodzice złożyli wniosek o powtarzanie klasy przez ucznia klasy drugiej szkoły podstawowej, niezależnie od tego, czy poszedł on do szkoły jako 6-, czy 7-latek.

Czy w przypadku posłania dziecka 6-letniego do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 rodzic będzie mógł tak jak w tym roku – bez konsekwencji klasyfikacyjnych – zdecydować o pozostawieniu własnego dziecka w klasie pierwszej na rok szkolny 2017/2018?

Przepisy umożliwiające kontynuowanie nauki w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej odnoszą się wyłącznie do roku szkolnego 2016/2017. Z tego prawa mogą skorzystać tylko dzieci, które w wieku 6 lat obowiązkowo szły do klasy pierwszej, czyli:
– urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej,
– urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Od roku szkolnego 2016/2017 6-latki nie będą miały obowiązku szkolnego. Decyzja o zapisaniu 6-letnich dzieci do klasy pierwszej będzie należała wyłącznie do rodziców. Jako uczniowie klasy pierwszej 6-latki będą podlegały przepisom dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania. Zgodnie z prawem uczeń klas I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po  zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

Czy po ostatnich zmianach w prawie oświatowym dyrektor szkoły może na wniosek rodzica przenieść 6-latka z pierwszej klasy do zerówki?

Dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, mogą na wniosek rodziców kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Taki wniosek rodzice powinni złożyć do dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, do 31 marca 2016 r.

Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. W tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy drugiej szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

Jednocześnie prawo umożliwia korzystanie przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w trakcie trwania roku szkolnego. Jeżeli odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego wyrazi na to zgodę, dziecko – na wniosek rodziców złożony do 31 marca 2016 r. – zamiast kontynuowania nauki w klasie pierwszej do końca roku szkolnego 2015/2016 uczestniczy w zajęciach wychowania przedszkolnego.

Moja córka urodziła się w pierwszej połowie 2008 r. i rozpoczęła obowiązek szkolny w wieku 6 lat. Czy teraz istnieje możliwość, aby powtarzała drugą klasę? Czy wystarczy złożenie wniosku, czy też trzeba uzyskać opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej? Czy jest wzór takiego wniosku? Czy wychowawca klasy może nie wyrazić zgody na powtarzanie klasy?

Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej, mogą na wniosek rodziców kontynuować naukę w klasie drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Wniosek w tej sprawie rodzice powinni złożyć do 31 marca 2016 r. na ręce dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Ustawodawca nie określił wzoru wniosku. Rodzice samodzielnie przygotowują wniosek i przekazują go dyrektorowi szkoły. Nie jest wymagana jakakolwiek opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej ani zgoda wychowawcy klasy.

Jeśli rodzice złożą wniosek o kontynuowanie nauki w klasie drugiej, dyrektor ma obowiązek go przyjąć.

Mam w klasie trzech uczniów, których rodzice zdecydowali o tym, aby ich dzieci rozpoczęły naukę w klasie pierwszej jeszcze raz. Jakie dokumenty muszą złożyć?

Dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, mogą na wniosek rodziców kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017.

Rodzice powinni złożyć wniosek do 31 marca 2016 r. na ręce dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Czy rodzic, składając do 31 marca wniosek o kontynuowaniu przez dziecko nauki w klasie pierwszej na ręce dyrektora szkoły, może w terminie późniejszym zmienić swoje zdanie?

Dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, mogą na wniosek rodziców kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017.

Taki wniosek rodzice powinni złożyć do 31 marca 2016 r. Biorąc pod uwagę organizację pracy szkoły (w tym konieczność opracowania przez dyrektora arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny), a przede wszystkim kwestie związane z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, nie jest brane pod uwagę wycofywanie wniosków złożonych przez rodziców.

Należy podkreślić, że dziecko, którego rodzice złożą wniosek o kontynuowaniu nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017, nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy drugiej szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego. Po złożeniu wniosku przez rodziców o kontynuowaniu nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 osiągnięcia ucznia nie będą podlegały ocenie. Zatem rada pedagogiczna nie będzie miała podstaw do promowania go do klasy drugiej.

ORGANIZACJA NAUCZANIA

Ilu minimalnie uczniów musi być w klasie pierwszej szkoły podstawowej (szkoła na wsi)?

Zgodnie z prawem oświatowym (art. 61 ustawy o systemie oświaty) zajęcia edukacyjne w klasach I–III są prowadzone w oddziałach klasowych liczących nie więcej niż 25 uczniów. Jednocześnie ten przepis nie wskazuje minimalnej liczby dzieci w oddziale klasy pierwszej.

Określają to przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2016/2017. Zgodnie z nimi dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, wójt (burmistrz, prezydent miasta), do 15 czerwca 2016 r. może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła, w której obwodzie dziecko mieszka.

Tych przepisów nie stosuje się, gdy spodziewana liczba uczniów w klasie pierwszej:
1) w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców przekracza 7,
2) w pozostałych szkołach przekracza 11.

Jeśli w roku szkolnym 2016/2017 do klasy pierwszej szkoły podstawowej znajdującej się na wsi (lub w mieście do 5000 mieszkańców) zostanie zapisanych do siedmiu dzieci, wójt gminy może wskazać inną szkołę, w której dzieci będą realizowały obowiązek szkolny.

Czy w przypadku, gdy rodzic zdecyduje o zapisaniu 6-latka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017, dziecko może zostać odroczone na wniosek w terminie do 31 grudnia i wrócić jeszcze do przedszkola?

Od roku szkolnego 2016/2017 dziecko 6-letnie nie będzie objęte obowiązkiem szkolnym. Będzie natomiast miało prawo do edukacji szkolnej, jeśli rodzice złożą wniosek do dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku rozpatrywania wniosku o odroczenie dziecka 6-letniego, ponieważ obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2016/2017 są objęte dzieci 7-letnie.

Jeśli zatem zapisze Pani swoje dziecko (urodzone w 2010 r.) do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017, nie będzie ono mogło w trakcie roku szkolnego „wrócić” do przedszkola.

Przepis dotyczący możliwości odraczania na wniosek rodziców obowiązku szkolnego dziecka 6-letniego do końca roku  kalendarzowego, w którym dziecko kończyło 6 lat, obejmował dzieci, które obowiązkowo – jako 6-latki – poszły do klasy pierwszej. Obowiązywał on do 31 grudnia 2015 r.

Mój syn, który w 2016 r. kończy 6 lat, aktualnie uczęszcza do zerówki. Chcę, aby poszedł do klasy pierwszej w wieku 7 lat, czyli od 1 września 2017 r. Czy od 1 września 2016 r. musi powtarzać zerówkę, czy może pozostać w domu?

Od roku szkolnego 2016/2017 dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Ma też prawo do edukacji szkolnej. Rodzice mogą więc wybrać, czy zapisać 6-latka do klasy pierwszej, czy pozostawić go jeszcze w przedszkolu.

Czy od września 2016 r. dzieci 5-letnie będą mogły realizować edukację przedszkolną w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach (nie w ramach realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego umożliwiającego wcześniejsze podjęcie nauki w klasie pierwszej)?

Czy rodzice dzieci 5-letnich, planujący posłać je do klasy pierwszej w 2017 r., muszą składać wniosek dyrektorowi szkoły o planowaniu wcześniejszego posłania dziecka do szkoły i potrzebie objęcia go rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym w oddziale przedszkolnym?

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o systemie oświaty od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie chętne dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. wychowanie przedszkolne jest realizowane także w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zatem dziecko w wieku 5 lat (urodzone w 2011 r.) od 1 września 2016 r., w świetle znowelizowanych przepisów, będzie miało prawo do realizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punkcie przedszkolnym, zespole wychowania przedszkolnego albo oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Wybór miejsca realizacji dalszej edukacji pozostawia się rodzicom.

Z dniem 1 września 2017 r. Pani dziecko będzie mogło kontynuować wychowanie przedszkolne jako 6-latek lub rozpocząć edukację szkolną w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie do klasy pierwszej, jeżeli dziecko korzystało z  wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo otrzymało opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Czy dzieci 5-letnie, które w tym roku szkolnym uczęszczają do przedszkola, są objęte obowiązkiem przedszkolnym, czy nowelizacja zdjęła z nich ten obowiązek? Jeżeli tak, to czy mogą zgodnie z prawem zaprzestać uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego?

Dziecko w wieku 5 lat (urodzone w 2010 r.), które obecnie (w roku szkolnym 2015/2016) korzysta z wychowania przedszkolnego, realizuje do dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Natomiast od 1 września 2016 r., w świetle znowelizowanych przepisów, będzie obowiązane jako dziecko 6-letnie odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (w tym samym przedszkolu albo wybranym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) lub w związku z tym, że obecnie korzysta z wychowania przedszkolnego,
będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Wybór miejsca realizacji dalszej edukacji pozostawia się rodzicom.

Czy przedszkole może pobierać dodatkowe opłaty na zakup środków czystości, artykułów papierniczych itp., a także zbierać pieniądze na wyprawkę dla dziecka w wysokości 100 zł za dziecko – na zakup bloków, kredek, plasteliny itp.?

Za zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, a więc zapewnienie między innymi środków higieny osobistej, artykułów biurowych, zabawek odpowiada organ prowadzący, a nie rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.Niemniej, funkcjonująca w przedszkolu rada rodziców może, zgodnie z uchwalonym regulaminem działalności, gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i wspierać statutową działalność przedszkola.

Osobą odpowiedzialną za właściwą organizację pracy przedszkola, w tym także zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, jest bezpośrednio dyrektor przedszkola.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego przedszkole nie może pobierać od rodziców innych opłat niż ustalone przez organ prowadzący za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (nie krótszy niż 5 godzin dziennie) oraz za wyżywienie.

Zatem pobieranie dodatkowych opłat na zakup środków czystości, artykułów papierniczych itp. jest niezgodne z prawem.

PODSTAWA PROGRAMOWA I PODRĘCZNIKI

Czy od września 2016 r. dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej będą uczyły się zgodnie z nową podstawą programową?

Z jakich podręczników będą korzystali uczniowie klas pierwszych – obecnych czy nowych?

Dzieci, które zostaną zapisane do klasy pierwszej (również te, które na wniosek rodziców będą kontynuowały naukę w klasie pierwszej), będą realizowały program nauczania opracowany przez nauczyciela w oparciu o podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej. Będą też korzystały z podręczników, które zostały wybrane przez szkoły. Jeśli szkoła wybrała w poprzednim roku szkolnym rządowy podręcznik „Nasz elementarz”, z tego podręcznika w klasie pierwszej oraz z podręcznika „Nasza szkoła” w klasie drugiej będą korzystać uczniowie.

Każdy nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę w grupie. Dlatego musi dostosować metody pracy do potrzeb i możliwości dzieci. Zatem nauczyciel, który będzie pracował w klasie, w której są uczniowie zapisani  do klasy pierwszej po raz drugi, będzie wzbogacał program nauczania o dodatkowe treści oraz korzystał z  dodatkowych materiałów edukacyjnych.

Budżet państwa zapewnia każdemu uczniowi klasy pierwszej dotację na zakup materiałów ćwiczeniowych w  wysokości 50 zł.

Nauczyciele pracujący z dziećmi klas I–III mają ponadto do dyspozycji e-podręcznik do edukacji  wczesnoszkolnej (jest on dostępny na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji – www.ore.edu.pl).  Docelowo w e-podręczniku do edukacji wczesnoszkolnej znajdzie się 495 zajęć edukacyjnych, 700 kart pracy, 650 ćwiczeń interaktywnych, 1000 zdjęć, kilkaset tekstów literackich, kilkadziesiąt filmów edukacyjnych,  animacje i historyjki obrazkowe. Interaktywny e-podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej stanowi część projektu  e-podręczników do kształcenia ogólnego.

Czy w roku szkolnym 2016/2017 w klasie pierwszej szkoły podstawowej będzie realizowany program taki sam  jak obecnie? A także jaki będzie program zerówek szkolnych? Czy będą w nim jakieś zmiany?

Dzieci, które zostaną zapisane do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017, będą realizowały program  nauczania opracowany przez nauczyciela w oparciu o podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej. Będą  też korzystały z podręczników, które zostały wybrane przez szkoły. Jeśli szkoła wybrała w poprzednim roku szkolnym rządowy podręcznik „Nasz elementarz”, z tego podręcznika w klasie pierwszej będą korzystać  uczniowie.

Projekt nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest w fazie przygotowywania. Zostanie upubliczniony w marcu 2016 r.

Idź do góry