Finansowanie edukacji

24 maja 2018

Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych, Konkurs nr DE-WZP-263.1.5.2018”. Nabór ofert trwa do 15 czerwca 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  https://formularz.men.gov.pl/.

2 maja 2018

Gwarancja środków na kształcenie specjalne w przypadku szkół ogólnodostępnych

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami przedstawiamy informację oraz opinię ministerstwa w zakresie stosowania przepisów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w przypadku szkół ogólnodostępnych. Odziały „ogólnodostępne” (tj. nie będące oddziałami specjalnymi, integracyjnymi) W tym przypadku obowiązek dotyczy przeznaczania na kształcenie specjalne środków z subwencji naliczanych na uczniów wyłącznie wagami z tytułu niepełnosprawności (w […]

2 maja 2018

Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia

26 marca br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dokument został opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 638, wszedł on w życie 1 kwietnia br. Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw […]

28 kwietnia 2018

Ustalanie łączonego pensum według znowelizowanych przepisów ustawy – Karta Nauczyciela

W związku z okresem konstruowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 uprzejmie przypominamy, że od 1 września 2018 r. będzie obowiązywał nowy przepis  art. 42 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na mocy którego nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki […]

23 kwietnia 2018

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018

załacznik_nr_1 Data: 2018-06-14, rozmiar: 26 KB zalacznik_nr_7 Data: 2018-04-23, rozmiar: 47 KB zalacznik_nr_6b Data: 2018-04-23, rozmiar: 48 KB zalacznik_nr_6a Data: 2018-04-23, rozmiar: 48 KB zalacznik_nr_5c Data: 2018-04-23, rozmiar: 46 KB zalacznik_nr_5b Data: 2018-04-23, rozmiar: 49 KB zalacznik_nr_5a Data: 2018-04-23, rozmiar: 35 KB zalacznik_nr_4 Data: 2018-04-23, rozmiar: 49 KB załącznik_nr_3b Data: 2018-04-23, rozmiar: 48 KB załącznik_nr_3a […]

12 kwietnia 2018

Informacja dotycząca ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203), obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie – Karta Nauczyciela. Zgodnie z przyjętą ustawą zmienione zostaną regulacje odnoszące się do wykonywania zawodu nauczyciela, przede wszystkim dotyczące czasu pracy, awansu zawodowego (powiązaniu go z oceną pracy) i urlopu. Awans zawodowy […]

22 marca 2018

Międzynarodowa wymiana młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Międzynarodowa wymiana młodzieży, Konkurs nr DE-WZP-263.1.2.2018”. Nabór ofert trwa do 16 kwietnia 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  https://formularz.men.gov.pl/

20 marca 2018

Informacja dla samorządów na temat kalkulacji subwencji na kształcenie specjalne

Zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do tego, aby w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przeznaczały środki […]

27 lutego 2018

Ustalanie kwoty dotacji dla niepublicznych szkół policealnych, o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizowany jest obowiązek szkolny i nauki w roku 2018

Głównym przepisem ustanawiającym wysokość dotacji na uczniów ww. szkół jest przepis art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przepis ten stanowi, że na każdego ucznia tych szkół dotacja w ujęciu rocznym powinna stanowić kwotę równą kwocie przewidzianej na danego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku wypłacania tej dotacji. Warunkiem […]

15 grudnia 2017

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 roku

Tabliczka na budynku MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018. Jedną z głównych zmian uwzględnionych w kwocie subwencji na 2018 r. będzie podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. (oraz dodatkowe zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. o 0,35 pp. […]

Idź do góry