Ocena pracy nauczycieli

20 sierpnia 2018

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły – odpowiedzi na pytania

1. Kto będzie bezpośrednio dokonywał oceny pracy dyrektorów i nauczycieli? Oceny pracy dyrektorów będzie dokonywał kurator oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym, oceny pracy nauczycieli będzie dokonywał dyrektor szkoły. 2. Jak będą ustalane i wdrażane wskaźniki oceny nauczycieli? Wskaźniki oceny pracy nauczycieli określają samodzielnie dyrektorzy szkół w regulaminach określających wskaźniki oceny pracy, po zasięgnięciu opinii […]

31 lipca 2018

Co nowego w ocenie pracy?

Praca nauczyciela jest i będzie oceniana zgodnie z przepisami art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r. poz.967). Spełnianie zadań oraz obowiązków przez nauczyciela, które zostały określone w ustawie – Karta Nauczyciela oraz ustawie – Prawo oświatowe (art. 6 i art. 42 ust. 2 Karty […]

30 lipca 2018

Nowy system oceny pracy nauczycieli

Zmiany w systemie oceny pracy nauczyciela zostały wprowadzone w celu ujednolicenia systemu oceny pracy nauczycieli. Dotychczas ocena była dokonywana na podstawie ogólnych kryteriów oceny pracy, co powodowało dowolność w ocenie stopnia ich realizacji. Jednolitość systemu oceny pracy nauczycieli, wchodzącego w życie 1 września 2018 r. zapewnia jego konstrukcja oparta na objęciu zakresem oceny obowiązków i […]

29 czerwca 2018

Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela.

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zgodnie z zapowiedziami zamieszczamy propozycję materiału wyjściowego do przygotowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli, do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów.   Materiał przedstawia propozycję: konstrukcji regulaminu, przykładowych wskaźników, które w przypadku ich wykorzystania należy dostosować do specyfiki pracy szkoły (np. do zapisów statutu szkoły, do projektów, programów realizowanych w szkole, oczekiwanych konkretnych efektów pracy nauczycieli […]

Idź do góry