Pomoc materialna

18 września 2018

Stypendium szkolne – zmiana kryterium dochodowego

Od 1 października 2018 r. ulega zmianie wysokość kryterium dochodowego, które będzie wynosiło 528 zł netto.

Zgodnie z art. 90d ust.8 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), zmiana stanowi podstawę do wyliczenia kryterium dochodowego na podstawie, którego uczeń od 1 października 2018 r. będzie mógł ubiegać się o stypendium szkolne.

Zgodnie z § 1 pkt 1, lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1358), ustalono kryteria dochodowe dla osoby w rodzinie, w wysokości 528 zł.

Obecnie, rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia  i słuchacza może przebiegać analogicznie do procedur stosowanych w 2012 r. i 2015 r.

W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie uczniowi stypendium szkolnego, na podstawie art. 90 d ustawy o systemie oświaty, należy stosować kryterium dochodowe obowiązujące w dniu rozpatrywania wniosku, a nie w dniu jego składania. Zatem w przypadku rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji przed 1 października 2018 r. właściwym kryterium jest kwota 514 zł na osobę w rodzinie. Po 1 października 2018 r. obowiązującym kryterium będzie kwota 528 zł na osobę w rodzinie.

Proponuje się, aby w przypadku wcześniejszego złożenia wniosku o stypendium szkolne (tj. przed 15 września 2018 r.), który będzie dotyczył nowego kryterium dochodowego (528 zł), wniosek taki, również był przyjmowany.

W przypadku kryterium 514 zł (obowiązującego do 31 września 2018 r.) stypendium szkolne może być udzielone od września 2018 r., natomiast w przypadku kryterium – 528 zł stypendium może być przyznane od 1 października 2018 r.

W celu ułatwienia rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium, wg zwiększonego kryterium dochodowego (528 zł) we wniosku zainteresowany powinien podać datę, od kiedy ubiega się o pomoc materialną.

Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, czyli po 15 września danego roku szkolnego.  Rozpatrywanie wniosków, złożonych  po 15 września danego roku szkolnego może wynikać ze zmiany sytuacji finansowej w rodzinie. Kryterium dochodowe (528 zł) może stanowić wystarczającą przesłankę  do ubiegania się o stypendium szkolne po ww. terminie.

Zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty:

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
  w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…].
 2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Szczegółowe rozwiązania prawne, dotyczące udzielania pomocy dla uczniów
uchwala Rada gminy w formie: regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
(art.90f ustawy o systemie oświaty), kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

 • sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa
  w art. 90d ust. 1;
 • formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
 • tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
 • tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
Dzieci czytające książki
30 sierpnia 2017

Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny

Stypendium szkolne

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Ministerstwo Edukacji Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych opiera się na środkach rezerwy celowej budżetu państwa, która zwiększa środki na pomoc materialną realizowaną przez gminy.

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od  99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie i może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód uprawniający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosił 514 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty  wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty i nie ulega zmianie w 2017 r.

W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016  r., poz. 1943 z późn. zm.) określono, że:

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
  w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…].
 2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2)   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy dla uczniów na terenie danej gminy muszą znajdować się w gminnym regulaminie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa się:

1)    sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności,
o których mowa w art. 90d ust. 1;

2)    formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3)    tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4)    tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września br. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Zasiłek szkolny

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu śmierci rodzica.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium Twojego dziecka - to musisz wiedzieć na zdjęciu dwoje dzieci przy ksiązce patrzących przed siebie
14 września 2015

Stypendium Twojego dziecka – to musisz wiedzieć!

Uwaga! Zmiana kryterium dochodowego i wysokości stypendiów oraz zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2015/2016.

W związku z licznymi pytaniami napływającymi z jednostek samorządu terytorialnego oraz rodziców w sprawie realizacji pomocy materialnej dla uczniów dotyczącymi weryfikacji kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o pomoc społeczną oraz otrzymania świadczeń pomocowych w ramach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia:

Ze względu na zmianę od 1 października 2015 r. wysokości kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 90 d. ustawy o systemie oświaty, co związane jest ze zmianą ustawy o pomocy społecznej oraz od 1 listopada 2015 r. wysokości dodatku do świadczeń rodzinnych stanowiącego podstawę do wyliczenia kwoty stypendium szkolnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej wnioskuje, w przypadku przyznawania pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy, o stosowanie procedur analogicznych do stosowanych w 2012 r.

W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na podstawie art. 90 d cyt. ustawy powinno się stosować kryterium dochodowe obowiązujące w dniu rozpatrywania wniosku, a nie w dniu jego składania. Zatem w przypadku rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji przed 1 października 2015 r. właściwym kryterium jest 456 zł/netto na osobę w rodzinie. Po 1 października obowiązującym kryterium będzie kwota 514 zł/netto na osobę w rodzinie.

W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, w celu zachowania równego dostępu do pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy[1] należy do 15 września przyjmować również wnioski, które będą zawierały zwiększone kryterium dochodowe.

W przypadku pierwszego kryterium pomoc może być udzielona od września 2015 r., w przypadku zwiększonego kryterium dochodowego stypendium szkolne może być przyznane od 1 października 2015 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje, aby w celu uniknięcia wątpliwości proceduralnych w przyznawaniu stypendium wg. zwiększonego kryterium dochodowego – wnioskujący podawali we wniosku termin, od którego ubiegają się o pomoc materialną.

W przypadku wydania decyzji po 1 października należy jako podstawę udzielenia pomocy wskazać wyższy próg dochodowy, z zachowaniem zasady, iż pomoc za wrzesień mogą otrzymać wyłącznie uczniowie z kryterium dochodowym wynoszącym 456 zł/netto na osobę w rodzinie.

Należy zwrócić uwagę, że ustawa o systemie oświaty wprowadziła możliwość składania wniosków po 15 września danego roku kalendarzowego, co umożliwia również przyjmowanie wniosków od uczniów, w których rodzinach uprawnienia do udzielenia pomocy powstały w późniejszym terminie. Pozytywne rozpatrywanie wniosków złożonych po 15 września w trybie określonym przez art. 90n ustawy o systemie oświaty pozostaje w decyzji władz samorządowych i jako takie ma indywidualny charakter, jednakże w opinii MEN zmiana kryterium dochodowego jest wystarczającą przesłanką do ubiegania się o pomoc po ww. terminie.

Jednocześnie w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej brak jest podstaw do weryfikacji dochodu po 1 października 2015 r. dla wniosków złożonych do 15 września 2015 r.[2] gdyż art. 90o cyt. ustawy w sposób jednoznaczny wskazuje, że wnioskodawca ma niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Zatem w przypadku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie wnioskodawca powinien o tym poinformować organ przyznający stypendium[3].

Ponadto, ustawa o systemie oświat w sposób jednoznaczny wskazuje w art. 90d ust. 9, że „Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693) i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych”.

Oznacza to, iż minimalne stypendium od 1 listopada 2015 r. nie może być niższe niż 80% kwoty 118 zł, tj. musi wynosić miesięcznie nie mniej niż 94,40 zł.

________________________________________

[1] W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego – zatem, w tym przypadku słuchacz będzie uprawniony do ubiegania się o pomoc wg. zweryfikowanego kryterium dochodowego.

[2] Dotyczy to również osób prowadzących gospodarstwa rolnicze, w których dochód z hektara przeliczeniowego ulegnie zmianie.

[3] Obowiązek ten został również nałożony na dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych.

Idź do góry