Pragmatyka zawodowa nauczycieli

20 sierpnia 2018

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły – odpowiedzi na pytania

1. Kto będzie bezpośrednio dokonywał oceny pracy dyrektorów i nauczycieli? Oceny pracy dyrektorów będzie dokonywał kurator oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym, oceny pracy nauczycieli będzie dokonywał dyrektor szkoły. 2. Jak będą ustalane i wdrażane wskaźniki oceny nauczycieli? Wskaźniki oceny pracy nauczycieli określają samodzielnie dyrektorzy szkół w regulaminach określających wskaźniki oceny pracy, po zasięgnięciu opinii […]

31 lipca 2018

Co nowego w ocenie pracy?

Praca nauczyciela jest i będzie oceniana zgodnie z przepisami art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r. poz.967). Spełnianie zadań oraz obowiązków przez nauczyciela, które zostały określone w ustawie – Karta Nauczyciela oraz ustawie – Prawo oświatowe (art. 6 i art. 42 ust. 2 Karty […]

30 lipca 2018

Nowy system oceny pracy nauczycieli

Zmiany w systemie oceny pracy nauczyciela zostały wprowadzone w celu ujednolicenia systemu oceny pracy nauczycieli. Dotychczas ocena była dokonywana na podstawie ogólnych kryteriów oceny pracy, co powodowało dowolność w ocenie stopnia ich realizacji. Jednolitość systemu oceny pracy nauczycieli, wchodzącego w życie 1 września 2018 r. zapewnia jego konstrukcja oparta na objęciu zakresem oceny obowiązków i […]

29 czerwca 2018

Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela.

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zgodnie z zapowiedziami zamieszczamy propozycję materiału wyjściowego do przygotowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli, do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów.   Materiał przedstawia propozycję: konstrukcji regulaminu, przykładowych wskaźników, które w przypadku ich wykorzystania należy dostosować do specyfiki pracy szkoły (np. do zapisów statutu szkoły, do projektów, programów realizowanych w szkole, oczekiwanych konkretnych efektów pracy nauczycieli […]

8 maja 2018

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli po zmianach

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi w celu leczenia: • choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub • choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób […]

2 maja 2018

Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia

26 marca br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dokument został opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 638, wszedł on w życie 1 kwietnia br. Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw […]

28 kwietnia 2018

Ustalanie łączonego pensum według znowelizowanych przepisów ustawy – Karta Nauczyciela

W związku z okresem konstruowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 uprzejmie przypominamy, że od 1 września 2018 r. będzie obowiązywał nowy przepis  art. 42 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na mocy którego nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki […]

12 kwietnia 2018

Informacja dotycząca ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203), obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie – Karta Nauczyciela. Zgodnie z przyjętą ustawą zmienione zostaną regulacje odnoszące się do wykonywania zawodu nauczyciela, przede wszystkim dotyczące czasu pracy, awansu zawodowego (powiązaniu go z oceną pracy) i urlopu. Awans zawodowy […]

Idź do góry