Akty Prawne

20 grudnia 2013

Prezydent podpisał ustawę o systemie informacji oświatowej

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej. Wprowadzone w ustawie zmiany ustanawiają trzyletni okres, w którym stare i nowe SIO współpracują w celu zapewnienia bezpieczeństwa podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Zmiany te prowadzą do optymalizacji warunków, w których od 2017 r. nowy SIO stanie […]

1 sierpnia 2013

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej – skierowany do konsultacji społecznych

Minister Edukacji Narodowej skierował 31 lipca do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznychprojekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej. Przedłużający się proces potwierdzania poprawności danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli przekazywanych do „nowego” systemu informacji oświatowej (SIO) utrudnia zgromadzenie kompletu danych niezbędnych do podziału części oświatowej subwencji ogólnej.  Zaproponowane w projekcie zmiany zmierzają do zapewnienia […]

21 grudnia 2012

Szczegółowy zakres danych w SIO – nowe rozporządzenie

W rozporządzeniu został doprecyzowany zakres danych gromadzonych w SIO, w przypadkach, w których komplet danych określony w ustawie wymaga konkretyzacji. Zgodnie z dyspozycją art. 31 ustawy w rozporządzeniu określono także terminy przekazywania niektórych danych do bazy danych SIO w przypadkach, w których zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy nie obowiązuje siedmionowy termin od daty zmiany […]

14 września 2012

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych SIO – skierowany do konsultacji społecznych

Dane dziedzinowe są informacjami oświatowymi, których gromadzenie w SIO jest niezbędne – opisują określony podmiot (jednostkę organizacyjną, osobę), umożliwiający realizację przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zadań ustrojowych, związanych z zapewnieniem prawa do nauki. W projekcie rozporządzenia został doprecyzowany zakres danych gromadzonych w SIO, w takich przypadkach, w których komplet danych (określony w ustawie) […]

14 sierpnia 2012

Podniesienie poziomu anonimowości danych gromadzonych w SIO – nowelizacja ustawy podpisana

Zgodnie z nowymi przepisami, do bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO) nie będą przekazywane dane powiązane z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia, dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W bazie danych SIO będą gromadzone wyłącznie dane o liczbie uczniów objętych taką pomocą. W celu zapewnienia rzetelności będą one generowane na podstawie informacji o poszczególnych uczniach zgromadzonych […]

4 lipca 2012

Nowy system informacji oświatowej

Czym jest nowy system informacji oświatowej Nowelizowana obecnie ustawa weszła w życie 30 kwietnia 2012 r. Zmieniła strukturę, organizację oraz zasady działania, istniejącego od 2005 roku, systemu informacji oświatowej,. Wprowadziła również nowy sposób zbierania danych, który od 2013 roku będzie polegał na odejściu od formuły gromadzenia danych zbiorczych (opisujących działalność szkół i placówek) na rzecz […]

Idź do góry