Kadra pedagogiczna

12 kwietnia 2017

Bazy z ofertami pracy dla nauczycieli

W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów oświaty. Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 224 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz.60) w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 […]

12 marca 2014

Nowe zasady korzystania z listy ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego

Mając na uwadze przepis art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz […]

6 lutego 2014

Wynagradzanie egzaminatorów – projekt rozporządzenia trafił do konsultacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dzisiaj do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekty dwóch rozporządzeń:zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu […]

7 września 2013

Informacja dotycząca komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; dyrektor szkoły; dwaj eksperci; na wniosek nauczyciela – przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego. Przewodniczącym komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego jest przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W skład tej komisji wchodzą: przedstawiciel […]

7 września 2013

Informacja dla osób ubiegających się o wpisanie na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy

posiada co najmniej 10-letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej albo artystycznej; spełnia jeden z następujących warunków: jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ustawy – Karta Nauczyciela; jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej, o […]

6 września 2013

Uaktualnianie danych na liście ekspertów

Wpis na listę ekspertów obejmuje następujące dane: imię (imiona) i nazwisko; posiadane kwalifikacje zawodowe; zajmowane obecnie stanowisko; informację o stanowiskach zajmowanych w okresie ostatnich 5 lat; adres do korespondencji; numer telefonu; adres poczty elektronicznej. Zobowiązanie do osobistego uaktualniania danych przez ekspertów zawiera § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  dnia 1 marca 2013 […]

Idź do góry