Nadzór pedagogiczny

28 października 2016

Monitorowanie w roku szkolnym 2016/2017

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl Dyrektorzy wskazanych do monitorowania szkół wypełnią zamieszczone tam formularze. Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu Data: 2016-10-28, rozmiar: 17 KB

7 lipca 2016

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej. Podstawowe kierunki realizacji […]

30 maja 2016

Monitorowanie w roku szkolnym 2015/2016

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wytypowanych przez kuratorów oświaty wypełnią zamieszczone tam formularze. Monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu w zasadniczej szkole zawodowej Data: 2016-05-30, rozmiar: 16 KB Monitorowanie realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego Data: 2016-05-30, rozmiar: 17 KB

15 września 2015

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/2016

Arkusz kontroli zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń i opinii z obowiązującymi przepisami prawa Data: 2016-06-03, rozmiar: 441 KB Arkusz kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych Data: 2016-01-27, rozmiar: 148 KB Arkusz kontroli w zakresie realizacji kształcenia ustawicznego w formach […]

23 lipca 2015

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród […]

18 sierpnia 2014

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2014/15

Arkusz kontroli prawidłowości wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego Data: 2014-08-18, rozmiar: 395 KB Arkusz kontroli planowej w zakresie kontroli zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum Data: 2014-08-18, rozmiar: 41 KB Arkusz kontroli zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym […]

Idź do góry