Nadzór pedagogiczny

7 lipca 2016

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej. Podstawowe kierunki realizacji […]

30 maja 2016

Monitorowanie w roku szkolnym 2015/2016

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wytypowanych przez kuratorów oświaty wypełnią zamieszczone tam formularze. Monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu w zasadniczej szkole zawodowej Data: 2016-05-30, rozmiar: 16 KB Monitorowanie realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego Data: 2016-05-30, rozmiar: 17 KB

15 września 2015

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/2016

Arkusz kontroli zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń i opinii z obowiązującymi przepisami prawa Data: 2016-06-03, rozmiar: 441 KB Arkusz kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych Data: 2016-01-27, rozmiar: 148 KB Arkusz kontroli w zakresie realizacji kształcenia ustawicznego w formach […]

23 lipca 2015

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród […]

18 sierpnia 2014

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2014/15

Arkusz kontroli prawidłowości wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego Data: 2014-08-18, rozmiar: 395 KB Arkusz kontroli planowej w zakresie kontroli zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum Data: 2014-08-18, rozmiar: 41 KB Arkusz kontroli zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym […]

3 lipca 2014

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

Minister edukacji narodowej podpisała 3 lipca dokument, który stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Wyszczególniono w nim podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. W dokumencie wskazano: Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych […]

30 sierpnia 2013

Plan nadzoru pedagogicznego ministra edukacji narodowej Na rok szkolny 2013/2014

II. Nad szkołami, zespołami szkół oraz szkolnymi punktami konsultacyjnymi przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą: 1. Zakres planowanej ewaluacji problemowej: Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. Wymaganie: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Liczba szkół: 7 2. Tematyka planowanych kontroli; Przestrzeganie […]

26 sierpnia 2013

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2013/14

Arkusz kontroli planowej w zakresie realizacji przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Data: 2015-03-02, rozmiar: 41 KB Arkusz kontroli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole Data: […]

Idź do góry