Nadzór pedagogiczny

30 maja 2016

Monitorowanie w roku szkolnym 2015/2016

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wytypowanych przez kuratorów oświaty wypełnią zamieszczone tam formularze. Monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu w zasadniczej szkole zawodowej Data: 2016-05-30, rozmiar: 16 KB Monitorowanie realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego Data: 2016-05-30, rozmiar: 17 KB

15 września 2015

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/2016

Arkusz kontroli zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń i opinii z obowiązującymi przepisami prawa Data: 2016-06-03, rozmiar: 441 KB Arkusz kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych Data: 2016-01-27, rozmiar: 148 KB Arkusz kontroli w zakresie realizacji kształcenia ustawicznego w formach […]

23 lipca 2015

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród […]

18 sierpnia 2014

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2014/15

Arkusz kontroli prawidłowości wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego Data: 2014-08-18, rozmiar: 395 KB Arkusz kontroli planowej w zakresie kontroli zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum Data: 2014-08-18, rozmiar: 41 KB Arkusz kontroli zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym […]

3 lipca 2014

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

Minister edukacji narodowej podpisała 3 lipca dokument, który stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Wyszczególniono w nim podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. W dokumencie wskazano: Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych […]

30 sierpnia 2013

Plan nadzoru pedagogicznego ministra edukacji narodowej Na rok szkolny 2013/2014

II. Nad szkołami, zespołami szkół oraz szkolnymi punktami konsultacyjnymi przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą: 1. Zakres planowanej ewaluacji problemowej: Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. Wymaganie: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Liczba szkół: 7 2. Tematyka planowanych kontroli; Przestrzeganie […]

26 sierpnia 2013

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2013/14

Arkusz kontroli planowej w zakresie realizacji przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Data: 2015-03-02, rozmiar: 41 KB Arkusz kontroli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole Data: […]

3 lipca 2013

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Z powyższymi zagadnieniami wiążą się podane w dokumencie tematy kontroli planowych oraz zakresy ewaluacji szkół i placówek. Będą one realizowane przez kuratorów oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa mają znaczenie także dla planowania pracy przez placówki doskonalenia nauczycieli. Po zmianie przepisów (październik 2012 r.) zadaniem tych placówek jest organizowanie […]

Idź do góry