Zintegrowany System Kwalifikacji

Tabliczka na budynku MEN
20 lipca 2017

Pierwsza kwalifikacja rynkowa włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji!

Pierwsza kwalifikacja rynkowa „Montowanie stolarki budowlanej” została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 19 lipca 2017 r.  Dzięki temu na dokumencie potwierdzającym posiadanie tej kwalifikacji możliwe będzie umieszczenie znaku Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Kwalifikacja będzie certyfikowana przez instytucje, które wskaże minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Szczegółowe informacje dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do uzyskania tej kwalifikacji, a także dotyczące sposobu ich potwierdzania (walidacji) można znaleźć w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa  w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dostępnym pod adresem http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/704/1

6 marca 2017

Zintegrowany System Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

Edukacja to nie tylko szkoły i uczelnie. Pracując i realizując różne pasje, przez całe życie zdobywamy nową wiedzę i umiejętności. W życiu zawodowym coraz ważniejsze staje się ich potwierdzanie poprzez wiarygodne dyplomy i certyfikaty. Dlatego od roku wdrażamy Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK).

Zintegrowany System Kwalifikacji obejmie także wiele certyfikatów i dyplomów nadawanych poza oświatą i szkolnictwem wyższym – zadbamy, by były one wiarygodne dzięki stosowaniu procedur zapewniania jakości. Potwierdzeniem tej wiarygodności będzie znak wskazujący jeden z ośmiu poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Informacje o dyplomach i certyfikatach – jakich umiejętności dotyczą i gdzie można je zdobywać – będą dostępne dla wszystkich w rejestrze elektronicznym (Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji). Pozwoli to na porównywanie dyplomów i certyfikatów oraz ułatwi zdobywanie nowych zawodów. Pracodawcom łatwiej będzie oceniać przygotowanie kandydatów do pracy oraz planować rozwój zawodowy pracowników.

Dyplomy i certyfikaty z poziomem PRK będą bardziej rozpoznawalne nie tylko na polskim rynku pracy, ale też za granicą. Dzięki ich porównywalności z zagranicznymi dyplomami, Polacy będą mogli uzyskiwać cenne doświadczenie zawodowe w całej Europie. Natomiast przedsiębiorcy będą mogli łatwiej zdobywać zagraniczne zamówienia dzięki możliwości wykazywania się odpowiednimi kadrami.

Świat, gospodarka i rynek pracy ulegają szybkim przemianom. Nowym wyzwaniom nie sprostamy z umiejętnościami zdobytymi w młodości. Potrzebujemy coraz to nowych umiejętności i w dużych miastach i w małych miejscowościach, w firmach zdolnych do konkurencji na skalę europejską i światową, ale także w lokalnej, rodzinnej przedsiębiorczości. Dlatego warto docenić uczenie się w różnych formach, traktować pracę i aktywność społeczną jako nie mniej ważne źródło wiedzy i umiejętności, jak szkoła i uczelnia. Aby uczyć się przez całe życie i zdobywać nowe umiejętności wcale nie trzeba wracać do szkolnych ławek.

Więcej informacji o ZSK na portalu kwalifikacje.gov.pl.

Idź do góry