Podstawa programowa

21 lutego 2013

Podstawa programowa

Zgodnie z definicją, w brzmieniu nadanym w art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), przez podstawę programową kształcenia w zawodach należy rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego.

Treści nauczania, opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia obejmują:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym kompetencje personalne i społeczne,
 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów,
 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach.

Dla celów kształcenia, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wskazano obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody. Obszary kształcenia obejmują zawody pogrupowane pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań zawodowych. Uwzględniono Polską Klasyfikację Działalności i wyodrębniono osiem obszarów kształcenia:

 • administracyjno-usługowy (A),
 • budowlany (B),
 • elektryczno-elektroniczny (E),
 • mechaniczny i górniczo-hutniczy (M),
 • rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R),
 • turystyczno-gastronomiczny (T),
 • medyczno-społeczny (Z),
 • artystyczny (S).

Opisy kształcenia w poszczególnych zawodach uwzględnionych w obszarach kształcenia znajdują w części III załącznika rozporządzenia, gdzie zawody uporządkowano według typu szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna.

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach obowiązuje we wszystkich klasach pierwszych i semestrach pierwszych szkół prowadzących kształcenie zawodowe od dnia 1 września 2012 r.

Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia właściwych dla danej kwalifikacji został podzielony na części, z których każda może być realizowana na kursach umiejętności zawodowych, o których mowa w przepisach w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Sformułowanie podstawy programowej kształcenia w zawodach w języku efektów kształcenia stanowi wypełnienie zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1). Podstawa programowa kształcenia w zawodach wpisuje się również w realizację założeń Strategii Lizbońskiej w obszarze edukacji, takich jak: poprawa efektywności i jakości kształcenia, poprawa dostępności edukacji dla wszystkich, zbliżenie kształcenia do życia, podniesienie poziomu umiejętności kluczowych, co będzie realizowane poprzez korelowanie i integrowanie kształcenia zawodowego i ogólnego, położenie nacisku na kształcenie w kierunkach technicznych, ścisłych i przyrodniczych.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach została opracowana przez zespoły autorów, ekspertów z danych obszarów kształcenia, wywodzących się ze środowiska nauczycieli i osób związanych z systemem egzaminów zewnętrznych, pracodawców
i uczelni w wyniku projektu „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III „Wysoka jakość systemu edukacji”. Był on także recenzowany przez rzeczoznawców z listy MEN-u, przedstawicieli pracodawców oraz uczelni.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, zostało o publikowane w Dzienniku  Ustaw z 2012 r. pod pozycją 184.

Poniżej zostały zamieszczone nowe podstawy programowe „poskładane” dla każdego zawodu. Stanowią one wyciąg z rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach obowiązuje od 1 września 2012 roku.

Idź do góry