Egzaminy

21 lutego 2013

Egzaminy

W nowym systemie egzaminacyjnym, w którym będą organizowane egzaminy potwierdzające poszczególne kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, podział zawodów na kwalifikacje stanowi punkt wyjścia do wdrożenia nowego systemu kształcenia zawodowego w oparciu o nową podstawę programową kształcenia w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Zmiany wdrażane od 1 września 2012 r. wprowadziły możliwość oddzielnego potwierdzania przez ucznia w procesie kształcenia każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji i  uzyskania przez niego świadectwa potwierdzającego określoną kwalifikację.

System zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie obejmuje również słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osoby, które  potwierdzają kwalifikacje w zawodzie w trybie eksternistycznym. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osoba dorosła również otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz uzyskanie odpowiedniego poziomu wykształcenia jest warunkiem otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz suplementu do dyplomu.

Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu zawodowego składają deklarację przystąpienia do tego egzaminu nie później niż na 4 miesiące przed jego terminem, ogłaszanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Deklaracja zawiera imię i nazwisko; datę i miejsce urodzenia; numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; adres zamieszkania; nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, w zakresie której dana osoba zamierza zdawać egzamin zawodowy, a także oznaczenie tej kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach.

Uczeń (słuchacz) składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, natomiast absolwent – dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Absolwent do deklaracji dołącza świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację, z zakresu której zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego.

Osoba po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, deklarację o przystąpieniu do egzaminu zawodowego, składa dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Do deklaracji osoba ta musi dołączyć zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 262).

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowane są informatory zawierające  przykładowe pytania i zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie,  wraz z rozwiązaniami.

Zgodnie z § 113 powyższego rozporządzeniaegzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne:

  1. OKE Kraków
  2. OKE Łódź
  3. OKE Jaworzno
  4. OKE Poznań
  5. OKE Wrocław
  6. OKE Gdańsk
  7. OKE Warszawa
  8. OKE Łomża

Szczegółowe informacje na temat egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Idź do góry