Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego

5 sierpnia 2013

Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN)

Sieć Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (ang. ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network) została utworzona w 2007 r., w ramach i ze środków programu „Uczenie się przez całe życie”, jako kontynuacja działalności grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. poradnictwa przez całe życie, powołanej w 2002 roku.Idea stworzenia Sieci została zaprezentowana na konferencji pt.: „Polityki i systemy poradnictwa zawodowego przez całe życie. Tworzenie podstaw”, zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych Uniwersytetu w Jyväskylä (Finlandia) w listopadzie 2006 r.Sieć ELGPN tworzą wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska. Zasady tworzenia i funkcjonowania sieci zostały określone w dokumencie „Establishment of a European Lifelong Guidance Policy Network”.Najważniejszym celem Sieci ELGPN jest wspieranie rozwoju poradnictwa zawodowego przez całe życie, realizowanego przez instytucje sektora edukacji i publiczne służby zatrudnienia oraz innych partnerów. Aktywności Sieci finansowane są przez Komisję Europejską w ramach Programu Uczenie się przez Całe Życie.Do głównych zadań sieci ELGPN należy:

 • kształtowanie polityki UE dotyczącej poradnictwa przez całe życie,
 • wymiana doświadczeń członków sieci mających wpływ na krajową politykę poradnictwa przez całe życie (m.in. przez organizowanie wizyt studyjnych oraz warsztatów (tzw. klastrów) i grup tematycznych),
 • tworzenie systemu monitorowania postępu we wdrażaniu rezolucji Rady UE w sprawie poradnictwa przez całe życie,
 • inicjowanie badań i analiz, m.in. przy udziale CEDEFOP, zorientowanych na konkretne zadania związane z polityką poradnictwa przez całe życie,
 • tworzenie narzędzi pozwalających na dokonywanie analizy porównawczej rozwoju poradnictwa przez całe życie w różnych krajach.

Polska uczestniczy w pracach Sieci od 2007 r. Od samego początku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pełni funkcję krajowego punktu kontaktowego. Partnerem MPiPS w tym projekcie jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Spotkania Sieci ELGPN organizowane są dwa razy w roku. Zgodnie z przyjętą praktyką odbywają się one w kraju, który sprawuje Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

W spotkaniach uczestniczą krajowi przedstawiciele Sieci ELGPN reprezentujący ministerstwa edukacji i pracy państw członkowskich UE oraz z krajów, które nie należą do Wspólnoty (Chorwacja, Turcja, Serbia). W prace Sieci aktywnie zaangażowana jest Komisja Europejska oraz instytucje i sieci partnerskie, tj.: CEDEFOP, ICCDPP, IAEVG, ETF i FEDORA.

Program prac na lata 2011-12 w znacznej mierze opiera się o zagadnienia dotyczące poradnictwa zawodowego jako integralnej części strategii EU 2010 oraz zagadnieniach związanych

z 6 sektorami: edukacją, kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym, edukacja ustawiczną, zatrudnieniem oraz włączeniem społecznym.

Członkowie Sieci zdecydowali wspólnie, że program prac na lata 2011-2012 powinien opierać się na czterech priorytetach wskazanych w Rezolucji Rady UE z 2008 r. W związku z tym prace realizowane są przez cztery Grupy Robocze (po 10-12 państw w grupie):

 1. zachęcanie do uzyskiwania umiejętności zarządzania karierą zawodową przez całe życie (Grupa Robocza WP1),
 2. ułatwianie wszystkim obywatelom dostępu do usług poradnictwa zawodowego,
 3. z uwzględnieniem uznawania wcześniejszych doświadczeń związanych z uczeniem się (Grupa Robocza WP2),
 4. zachęcanie do stosowania mechanizmów współpracy i koordynacji przy rozwijaniu polityk
 5. systemów poradnictwa przez poszczególne zainteresowane podmioty na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym (Grupa Robocza WP3),
 6. opracowywanie podstaw merytorycznych i systemów zapewniania jakości, stosowanych w pracach nad rozwijaniem polityk i systemów poradnictwa zawodowego (Grupa Robocza WP4).

Polska zaangażowana jest w prace dwóch grup WP2 i WP3. W pracach Grupy WP2 uczestniczy przedstawiciel Departamentu Rynku Pracy, natomiast w pracach Grupy WP3 przedstawiciel Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

Sieć ELGPN to przykład znacznego postępu we wspieraniu rozwoju krajowych polityk poradnictwa przez całe życie w Europie. Jako sieć kierowana jest przez państwa członkowskie UE, jest ona przykładem innowacyjnego zastosowania unijnej otwartej metody koordynacji  (open mathod of co-ordination – OMC)

Więcej informacji o pracach sieci można znaleźć na stronie http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn

Raport: Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego 2008-2010

Sprawozdanie z działalności sieci ELGPN na lata 2011-2012

Rozwój polityki poradnictwa przez całe życie. Zestaw zasobów europejskich

Idź do góry