Lista arbitrów

21 lutego 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do rozpatrywania odwołań

Lista będzie systematycznie uzupełniana w miarę napływania wniosków.

Tabliczka na budynku MEN
14 listopada 2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka na zgłoszenia kandydatów na arbitrów

Od 2017 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Odwołanie dotyczyć może zarówno części pisemnej egzaminu maturalnego, jak i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego składać się będzie z arbitrów – doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie nauki lub w zakresie danego zawodu.

Wymagania, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o wpis na listę arbitrów, zostały określone w art. 9ca ust. 3 (dla arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego) oraz art. 9ca ust. 4 (dla arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010).

W dniu 17 października 2016 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. poz. 1710), które określa m.in. wzór wniosku o wpis na listę arbitrów oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do tego wniosku.

Osoby spełniające wymagania określone w ww. przepisach ustawy o systemie oświaty, które chcą ubiegać się o wpis na listę arbitrów, powinny złożyć wniosek o wpis na listę arbitrów do Ministra Edukacji Narodowej, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia.

Wniosek może zostać przesłany w formie pisemnej pocztą na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej,
al. Szucha 25, 00-918 Warszawa albo w formie dokumentu elektronicznego spełniającego wymagania określone w art. 63 § 3a k.p.a. na elektroniczną skrzynkę podawczą MEN.

Idź do góry