Wskazówki praktyczne

13 października 2016

Informacja dla pracodawców – procedura wprowadzania nowego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

1. Kształcenie zawodowe w ramach systemu oświaty jest prowadzone w  zawodach ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 2. Stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze, organizacje pracodawców oraz inne organizacje gospodarcze mogą występować do właściwych ministrów resortowych z propozycjami ustanawiania nowych zawodów szkolnictwa zawodowego. Przykładowo, w zawodach z branży rolno-spożywczej ministrem właściwym […]

30 września 2014

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Zmiany wdrażane  w systemie kształcenia zawodowego od 1 września 2012 r. wprowadziły możliwość oddzielnego potwierdzania przez ucznia każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji i uzyskania przez niego świadectwa potwierdzającego określoną kwalifikację. System zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie obejmuje również słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osoby, które potwierdzają kwalifikacje w zawodzie w trybie eksternistycznym. Po zdaniu […]

5 maja 2014

Komunikat w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Wprowadzony w ramach tej regulacji przepis art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty stanowi, iż do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy „posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do […]

Idź do góry