Wyjaśnienia dla mediów

19 grudnia 2017

Wyjaśnienia MEN w sprawie organizacji jasełek w szkołach i placówkach oświatowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej reaguje na każde sygnały ze strony zaniepokojonych rodziców i opiekunów dotyczące funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. W każdej takiej sytuacji staramy się indywidualnie zapoznać się ze stanem faktycznym spraw zgłaszanych do MEN. Pragnę dodać, że do dyspozycji rodziców i opiekunów są również kuratorzy oświaty w każdym województwie.

Jednocześnie warto zauważyć, że:

Preambuła ustawy z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe wskazuje, że oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Ponadto podstawa programowa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – Dz.U. 2017 poz. 356) wskazuje, że kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Podstawa programowa wskazuje również, że działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Warszawa, 19 grudnia 2017 r.

28 listopada 2017

Finansowanie nauki języka kaszubskiego w szkołach – wyjaśnienie MEN

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami na temat finansowania nauki języka kaszubskiego w szkołach uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wspierało i będzie nadal wspierać nauczanie języka kaszubskiego w szkołach. Wysokość finansowania będzie dostosowana do realnych wydatków ponoszonych przez samorządy na organizację zajęć języka kaszubskiego.

Nauka języka kaszubskiego w szkołach w większości przypadków jest organizowana w formie zajęć dodatkowych w wymiarze 3 godzin tygodniowo dla ucznia. Szkoła, która prowadzi zajęcia z języka kaszubskiego w takiej formie nie musi tworzyć oddzielnych oddziałów (klas) dla tych uczniów. Ustalone w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału subwencji w 2018 r. dodatkowe wagi dla uczniów uczęszczających na zajęcia dodatkowe z języka kaszubskiego w pełni pokrywają wydatki samorządów związane z organizacją tych zajęć. Zmiany w rozporządzeniu nie zmieniają poziomu finansowania kształcenia uczniów mniejszości narodowej i etnicznej, globalna pula środków przeznaczonych na ten cel w subwencji na 2018 r. pozostaje na zbliżonym poziomie.

Szkoła, która prowadzi nauczanie języka kaszubskiego otrzymała z budżetu państwa w 2017 r. – w subwencji, średnio na każdego ucznia należącego do społeczności kaszubskiej dodatkowo 7 190 zł.

Środki z subwencji na ucznia społeczności kaszubskiej mają służyć finansowaniu podtrzymywania poczucia tożsamości kaszubskiej w szczególności nauki języka oraz własnej historii i kultury. Pieniądze te nie powinny być wydatkowane na utrzymywanie tzw. małych wiejskich szkół.

Warto podkreślić również, że MEN dbając o ochronę oraz promocję języków regionalnych oraz języków mniejszości narodowych w pełni realizuje postanowienia Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych – europejskiej konwencji (CETS 148), która została zatwierdzona w 1992 roku w ramach Rady Europy.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Warszawa, 28 listopada 2017 r.

Idź do góry