Wyjaśnienia dla mediów

13 czerwca 2018

Komentarz MEN do artykułu pt. „Iluzoryczne wsparcie dla uczniów”, opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej, autorstwa Artura Radwana, 13 czerwca 2018 r.

Uprzejmie informuję, że podtrzymujemy nasze deklaracje. Zobowiązanie MEN dotyczące stanowisk z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdej szkole dotyczy 1 września 2019 r. Obecnie trwają prace mające na celu przejściowe usprawnienie dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia. Docelowo konkretne rozwiązania zostaną wprowadzone do Ustawy o wsparciu dziecka i ucznia. Nad ostatecznymi rozwiązaniami pracuje zespół ekspertów ds. wypracowania modelu kształcenia uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych, powołany przez ministra 13 października 2017 r.

Już w lipcu br. MEN, w ramach programu reform strukturalnych Komisji Europejskiej, rozpoczyna współpracę z Europejską Agencją ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w celu skorzystania z doświadczeń międzynarodowych i utwierdzenia się, że  przygotowywane zmiany mają właściwy kierunek. Po latach zaniedbań, uporządkowanie rozwiązań, wymaga czasu.

Upubliczniony do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz przez specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, o którym mowa w artykule, służy uporządkowaniu tego obszaru. W projekcie mowa jest o zadaniach specjalistów w ramach tzw. „pensum”.

Zachęcamy dyrektorów poradni i szkół do wnikliwego zapoznania się z projektem rozporządzenia, w którym jest mowa o tym, że będą oni mogli zorganizować więcej godzin niż dotychczas na bezpośrednią pracę z uczniami. Oznacza to, że już od 1 września 2018 r. takie rozwiązanie powinno usprawnić dostępność do pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

21 maja 2018

Komentarz MEN do artykułu pt. „Minister obiecuje pomóc Tomkowi”, opublikowanym w dzienniku Fakt, autorstwa MJ, 21 maja 2018 r.

Uprzejmie informuję, że w opublikowanym dziś artykule pt. „Minister obiecuje pomóc Tomkowi”, zawarte są informacje dotyczące nauczania indywidualnego w szkołach, które wprowadzają rodziców w błąd.

Cyt. „(…) Tyle, że we wrześniu wchodzi zarządzenie MEN, zgodnie z nim indywidualne nauczanie będzie możliwe tylko w domu”.

Informuję, że to rozwiązanie prawne reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, a nie zarządzenie. Ponadto przepisy te obowiązują już w obecnym roku szkolnym (rozporządzenie obowiązuje od 1 września 2017 r.).

Istotą jest to, że uczeń, który ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli takie są jego potrzeby, ma prawo do indywidualnych zajęć organizowanych w szkole. Uczeń niepełnosprawny ma być w szkole ze swoimi rówieśnikami, a nie w domu. Szkoła ma dostosować formy zajęć do potrzeb ucznia.

Nauczanie indywidualne jest przewidziane dla uczniów chorych, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia chodzenie do szkoły. Wtedy uczeń ma zajęcia w domu. Jeżeli jednak jego stan zdrowia ulegnie poprawie, na podstawie zaświadczenia lekarskiego i woli rodziców, uczeń wraca na zajęcia edukacyjne do szkoły.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

18 maja 2018

Komentarz MEN do artykułu „MEN wyrzuca dzieci ze szkół”, opublikowanego w dzienniku „Fakt”, 17 maja br.

W nawiązaniu do wczorajszego artykułu, opublikowanego w dzienniku „Fakt”, autorstwa Marka Juśkiewicza uprzejmie informuje, że zgodnie z zapowiedzią podjęliśmy działania dotyczące wyjaśnienia opisanej sytuacji w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.

W szkole doszło do nieporozumienia pomiędzy dyrekcją szkoły a rodzicem ucznia wynikającego z nieznajomości prawa oświatowego.

Wczoraj odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył przedstawiciel Łódzkiego Kuratorium Oświaty, dyrekcja szkoły oraz mama ucznia. Mama Pana Tomasza otrzymała pełną informację dotyczącą rozwiązań w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami. Mama ucznia zadeklarowała, że podejmuje współpracę ze szkołą tak, aby kształcenie jej syna było zorganizowane optymalnie, zgodnie z jego potrzebami i w sposób zindywidualizowany.

Przedstawiciel kuratorium zaproponował także mamie ucznia stały kontakt w sytuacji, gdyby była ona zaniepokojona dalszym kształceniem syna. Dyrekcja szkoły zadeklarowała również wszelkie wsparcie.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

27 kwietnia 2018

Komentarz MEN do artykułu pt. „Mama chłopca chorego na SMA…” opublikowanego w serwisie medexpress.pl 27 kwietna 2018 r.

Zapewnienie wsparcia uczniom z niepełnosprawnościami to priorytet działań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warta podkreślenia jest zmiana w zakresie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych na organizację kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami. Zgodnie z nowymi przepisami prawa ww. środki nie mogą być przeznaczane na inne cele. Takie rozwiązanie daję dyrektorowi większą swobodę w zapewnianiu uczniom najbardziej efektywnego, odpowiadającego ich potrzebom wsparcia, z uwzględnieniem zatrudnienia dodatkowej kadry.

Przypomnijmy, że asystent wprowadzony został do systemu edukacji w związku z obniżeniem wieku, w którym dzieci objęte są obowiązkiem szkolnym. Zatrudniona wówczas na tych stanowiskach kadra nauczycielska miała stanowić wsparcie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z uwagi na specyfikę nauczania dzieci młodszych. Zgodnie z postulatami rodziców zmieniliśmy ustawę tak, aby to rodzic mógł decydować o tym, czy jego sześcioletnie dziecko ma uczyć się w szkole, czy w przedszkolu.

Przedszkola ogólnodostępne, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły ogólnodostępne, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera czy niepełnosprawności sprzężone, mają obowiązek zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej lub specjalistów albo pomoc nauczyciela.

Za zgodą organu prowadzącego, nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej lub specjaliści albo pomoc nauczyciela mogą być zatrudnieni w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

W przedszkolach specjalnych, przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi oraz w klasach I–IV szkół podstawowych specjalnych i szkół podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi dla uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi – zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.

W przedszkolach i szkołach: specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi oraz w przypadkach innych niepełnosprawności niż wcześniej wymienione, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić dodatkowo pomoc nauczyciela.

Warto podkreślić, że od 1 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zmiany spowodowały, że uczniowie z niepełnosprawnością mają zagwarantowane odpowiednie warunki kształcenia dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Ministerstwo Edukacji Narodowej, po konsultacjach z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół, a także organizacjami pozarządowymi, przygotowało elastyczne rozwiązania dotyczące indywidualizacji procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące nauczania indywidualnego oraz nowych rozwiązań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do dyspozycji rodziców, opiekunów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także nauczycieli i dyrektorów szkół pozostaje adres mailowy: edukacjawlaczajaca@men.gov.pl

Zachęcamy również do kontaktu z wizytatorami ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych w kuratoriach oświaty. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji: https://www.ore.edu.pl/2017/10/wizytatorzy-ds-specjalnych-potrzeb-edukacyjnych-spe-2/

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

16 kwietnia 2018

MEN dotrzymuje obietnic – psycholog i pedagog w każdej szkole. Komentarz do artykułu opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej 16.04.2018 r.

Kompleksowe wsparcie uczniów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej to jeden z kluczowych elementów systemu edukacji. Rozwiązania w tym zakresie, nad którymi obecnie pracujemy są priorytetem, a specjaliści z tej dziedziny mają odgrywać w nich kluczową rolę.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami minister edukacji Anny Zalewskiej dążymy to tego, aby od 1 września 2019 r. w każdej szkole byli specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zależności od potrzeb uczniów.

Przypominamy, że przepisy zabraniają dyrektorom szkół zlecania prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach tzw. godzin karcianych. Od 1 września 2017 r. godziny te są ujęte w ramowych planach nauczania (tzw. ramówkach) i mogą być umieszczane w arkuszach organizacyjnych w ramach pensum lub godzin ponadwymiarowych nauczyciela. Wizytatorzy z kuratoriów zostali poproszeni przez minister Annę Zalewską o zwrócenie szczególnej uwagi na umieszczanie w arkuszach tych godzin i monitorowanie sytuacji w szkołach.

Warto zwrócić uwagę na to, że uporządkowaliśmy pensum specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Określiliśmy ich liczbę godzin do 22. Obecnie pracujemy nad rozporządzeniem, które określi zakres zadań realizowanych przez specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach w ramach tzw. pensum. Opracowujemy arkusze monitoringu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, w czerwcu pokażemy wyniki.

Zgłosiliśmy już do Ministerstwa Finansów prośbę o zwiększenie środków na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach kolejnej ustawy budżetowej. Pracujemy nad szczegółowymi rozwiązaniami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a kompleksowe rozwiązania przedstawimy w czerwcu br.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

11 kwietnia 2018

Komentarz MEN do artykułu pt. „Minister obiecała, a podwyżek nie ma. Nauczyciele czekają…” opublikowanego w Dzienniku Łódzkim 11.04.2018r.

Subwencja oświatowa dla Łodzi na rok 2018 wynosi 607 999 169 zł i jest wyższa od ubiegłorocznej o 19,6 mln złotych, tj. o 3,3%. Kwota podwyżek dla nauczycieli od 1 kwietnia br. w wysokości 5,35% została przekazana w subwencji. Nie jest prawdą twierdzenie, że dodatkowe środki przekazane w subwencji na 2018 r. nie będą mogły zostać przeznaczone na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli, ponieważ zostaną pochłonięte przez koszty reformy edukacji. Nie jest także prawdą zdanie, że miasto na edukację przedszkolną, podstawową i średnią otrzymało z budżetu państwa tylko 607 mln zł. Należy podkreślić, że oprócz subwencji oświatowej, miasto otrzymało także kwotę 22 644 730 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Podkreślamy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło adekwatne finansowanie tak aby wesprzeć organy prowadzące szkoły i placówki w zakresie poprawy jakości kształcenia. Przede wszystkim dodatkowe środki zostały przekazane samorządom w subwencji na 2017 r. Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w ocenie skutków regulacji do projektów ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe poziom finansowania przewidziany dla roku 2017 był wystarczający, aby pokryć wydatki bieżące w trakcie transformacji ustroju.

Dodatkowe środki przekazane w subwencji, które mogą zostać wykorzystane na działania dostosowawcze, tj. dokonanie niezbędnych zmian w zakresie dostosowania budynków i ich wyposażenia do potrzeb nowej struktury szkół, w tym również koszty administracyjne, zostały zaplanowane w 2017 r. w wysokości 313 mln zł w skali kraju. W roku 2018 ta kwota dodatkowego wsparcia przekazanego w subwencji wyniosła 148 mln zł.

Oprócz tych działań, Ministerstwo Edukacji Narodowej, wspólnie ze stroną samorządową reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, stworzyło dodatkowy mechanizm wsparcia samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji z rezerwy 0,4 % części oświatowej subwencji ogólnej. Opracowane kryteria w sposób szczególny wspierają samorządy w newralgicznym, początkowym okresie wdrażania reformy edukacji.

Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpatrzyło pozytywnie w 2017 r. wnioski na 52,9 mln zł. Te środki zostały wypłacone samorządom w czerwcu i na początku lipca 2017 z przeznaczeniem na:

a) doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe,
b) remonty bieżące sanitariatów w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe,
c) doposażenie pomieszczeń do nauki w meble w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe.

Miasto Łódź nie zdecydowało się jednak na skorzystanie z tej formy pomocy finansowej, która mogłaby rozwiązać problemy związane z finansowaniem oświaty. Warto wspomnieć, że pozostałe miasta o podobnej wielkości i znaczeniu regionalnym otrzymały z tego źródła znaczącą pomoc finansową, która bez wątpienia sprawiła, że wdrażanie reformy odbyło się w sposób płynny.

Jednak Miasto Łódź skorzystało z innych kryteriów podziału rezerwy na rok 2017 r., w tym też związanych z reformą edukacji.

W 2017 r. Miasto Łódź wystąpiło o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej m.in. z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia. Z tego tytułu Miasto otrzymało 30 000 zł.
Miasto otrzymało także 600 000 zł z tytułu dofinansowania odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz 80 000 zł na wyposażenie nowo wybudowanego budynku szkoły

Kompleksowy program wsparcia finansowego samorządów związany z reformą systemu edukacji będzie kontynuowany także w kolejnych latach. Dodatkowe środki w subwencji oświatowej, które mogą zostać wykorzystane na działania dostosowawcze, tj. dokonanie niezbędnych zmian w zakresie dostosowania budynków i ich wyposażenia do potrzeb nowej struktury szkół, w tym również koszty administracyjne, zostały zaplanowane (w skali kraju): w 2018 r. – 148 mln zł, w 2019 r. – 243 mln zł, w 2020 r. – 243 mln zł. Sama subwencja oświatowa w ustawie budżetowej na 2018 r. jest wyższa o ok. 2,78% w porównaniu z rokiem poprzednim i wynosi 43 075 129 000 zł. Uwzględniono w niej m. in. podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5,35%.

Wsparcie finansowe dla samorządów będzie także kontynuowane z rezerwy części oświatowej w kolejnych latach. Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżąco reaguje na postulaty strony samorządowej związane z reformą edukacji. W roku 2018 w odpowiedzi na postulaty samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek, Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje rozszerzyć kryteria wsparcia z rezerwy 0,4% także na inne zadania bezpośrednio związane z reformą edukacji.

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

5 kwietnia 2018

Plan podwyżek dla nauczycieli zgodnie z zapowiedziami – komentarz MEN

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi doniesieniami medialnymi na temat rzekomych opóźnień w wypłacaniu zapowiadanych zwiększonych wynagrodzeń dla nauczycieli informuję, że nie ma mowy o jakichkolwiek opóźnieniach.

Nauczyciele otrzymają wyrównanie pensji, uwzględniające podwyżki od 1 kwietnia br. najpóźniej do końca miesiąca. Samorządy są do tego zobowiązane tzw. ustawą okołobudżetową. Mówiliśmy o tym od początku.

Apelujemy o to, aby nie wprowadzać niepokoju wśród nauczycieli.

Przypominamy, że począwszy od kwietnia 2018 roku rozpoczęliśmy wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8% w ciągu trzech lat. Jest to porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 15,9%.

Kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich zostaną wprowadzone odpowiednio od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Ponadto należy przypomnieć, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat nauczyciele otrzymali waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3%.

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

29 marca 2018

Komentarz MEN w sprawie remontów gmachu ministerstwa

Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. Szucha 25, będący w całości zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków w 1973 r., jest poddawany systematycznym, kompleksowym pracom renowacyjnym, tak aby przywrócić jego pierwotny wygląd i wystrój. Przedwojenny gmach jest nie tylko siedzibą urzędu, ale i swego rodzaju muzeum, oraz skarbem kultury i dziedzictwa narodowego. Wybudowany w okresie międzywojennym w czasach świetności stylu art deco, jest perłą architektury tamtego okresu.

Powyższe wiąże się także z obowiązkiem wykonywania szeregu prac remontowych wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni (w tym również zagrażających bezpieczeństwu pomieszczeń piwnicznych). Zakłada to również odtwarzanie unikatowego wystroju budynku (stylizowane meble z epoki, punkty oświetleniowe, żyrandole, drzwi i okna wraz z mosiężnymi okuciami, itp.)

Podstawa prawa wykonania ww. prac wynika z obowiązków, jakie na trwałego zarządcę nakładają przepisy Prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Pragnę zwrócić uwagę na to, że na przestrzeni lat 2011-2017 wydatki na prace remontowe kształtowały się w sposób następujący:

2011 rok – 4.250.000 zł,
2012 rok – 3.800.000 zł,
2013 rok – 3.350.000 zł,
2014 rok – 3.350.000 zł,
2015 rok – 2.750.000 zł,
2016 rok – 2.100.000 zł (w tym remont piwnic – 536 000 zł) ,
2017 rok – 1.600.000 zł (w tym remont piwnic – 533 000 zł).

Z tego zestawienia jasno wynika, że wraz z przywracaniem świetności zabytkowi, maleją koszty prowadzonych prac remontowych. Jednak, aby w budynku wykonać całość prac renowacyjnych, niezbędne jest kontynuowanie działań w latach następnych – niemniej w zmniejszonej już skali finansowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w sposób usystematyzowany, realizuje proces wymiany i unifikacji wyposażenia stanowisk pracy pracowników urzędu. Na przestrzeni lat 2011-2017 wydatki na wyposażenie meblowe rozumiane, jako meble biurowe, meble stylizowane oraz fotele i siedziska, kształtowały się w sposób następujący:

2011 rok – 145.043,64 zł,
2012 rok – 427.803,92 zł,
2013 rok – 118.427,21 zł,
2014 rok – 701.449,02 zł,
2015 rok – 706.192,73 zł,
2016 rok – 586 111,22 zł,
2017 rok – 518 180,38 zł,

Ministerstwo zakłada systematyczne oszczędności związane z zakupami dotyczącymi wyposażenia w roku 2018, a w szczególności w roku 2019, kiedy to proces wymiany powinien się zakończyć.

Zachęcam do zapoznania się z historią budynku MEN, która może stanowić wartościowe uzupełnienie informacji https://men.gov.pl/pl/ministerstwo/historia-gmachu

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

1 marca 2018

Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli – informacja MEN

Priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, premiowanie wysokiej jakości pracy nauczycieli, a także zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania zadań.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią począwszy od 1 kwietnia tego roku rozpoczynamy wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8 proc. w ciągu trzech lat, co jest porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 15,9 proc. Kolejne podwyżki zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Przypominamy, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat zagwarantowaliśmy waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i zapewniliśmy ich finansowanie w kwocie 418 mln zł.

W związku z podwyższeniem pensji nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. w budżecie państwa pojawiły się dodatkowe środki w wysokości ok. 1,2 mld zł. Ponadto w tym roku do puli finansów przeznaczonych na wynagrodzenia przesunięto środki zabezpieczane dotychczas w budżecie na dodatek mieszkaniowy dla uprawnionych nauczycieli w kwocie ok. 126 mln zł. W związku z tą zmianą kwota bazowa dla nauczycieli wzrośnie w 2018 r. o dodatkowe 0,35 proc. Spowoduje to, że od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosną łącznie o 5,35 proc. Oznacza to, że średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększy się: od 147 zł – dla nauczyciela stażysty, do 271 zł – dla nauczyciela dyplomowanego.

Wyjaśniamy również, że dodatek mieszkaniowy był uprawnieniem o charakterze socjalnym, nie zaś składnikiem wynagrodzenia nauczycieli. W obecnych realiach społeczno-gospodarczych wspomniany dodatek przestał być aktualny. Jego wysokość była określana przez organy prowadzące szkoły i nierzadko ustalano go w minimalnych kwotach (np. 1 zł), co nie pozwalało na spełnianie jego funkcji socjalnej. Przesunięcie środków zabezpieczanych dotychczas na dodatek mieszkaniowy do środków na wynagrodzenia nauczycieli zapewni ich podział pomiędzy wszystkich nauczycieli w wysokości gwarantowanej przepisami prawa.

MEN nie ma i nie miał planów likwidacji dodatku wiejskiego. Wszystkie spekulacje medialne są nieprawdziwe.

Przypominamy, że MEN systematycznie, w sposób otwarty, transparentny przedstawia swoje plany i analizuje je z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych i samorządowców.

Warto podkreślić, że w listopadzie 2016 r. z inicjatywy minister Anny Zalewskiej został powołany Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw.

Celem Zespołu jest wypracowywanie szczegółowych rozwiązań oraz przedstawienie wniosków dotyczących statusu zawodowego pracowników oświaty. Główne tematy posiedzeń to w szczególności finansowanie zadań oświatowych, system wynagradzania, awans zawodowy, czas oraz warunki pracy nauczycieli i innych pracowników oświaty.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

23 lutego 2018

Komentarz MEN do artykułu w dzienniku „Rzeczpospolita” pt. „Miliony za zmiany w szkołach”, opublikowanego 23 lutego 2018 r.

Zapewniliśmy finansowanie reformy oświaty. W subwencji oświatowej na 2017 r. zostało uwzględniane dodatkowo 313 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek, modernizację toalet.

Subwencja oświatowa wzrosła w stosunku do 2016 r. o 413 mln zł na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli. Od 2017 r. subwencją oświatową zostały objęte dzieci 6-letnie w przedszkolach. Średnio na dziecko kwota wynosi ok. 4,3 tys. zł. Samorządy otrzymają łącznie dodatkowo na ten cel subwencję w roku 2017 w wysokości 1,4 mld zł.
Samorządy otrzymały w tym roku prawie 177 mln zł z rezerwy 0,4% na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, a także pomieszczeń do nauki, remonty sanitariatów, zakup ławek, krzeseł, odprawy dla nauczycieli oraz wyposażenie nowych szkół, usuwanie skutków zdarzeń losowych i wzrost zadań szkolnych.

Już w czerwcu i lipcu 2017 r. przekazaliśmy prawie 53 mln zł 927 samorządom na doposażenie świetlic, remonty i zakup mebli. MEN, w porozumieniu z samorządami, ustalił maksymalne limity dofinansowania na poszczególne kryteria, dostosowując je do średniej wartości wnioskowanej w skali kraju. Kwota przyznana stanowi realne i znaczne wsparcie w wykonaniu zadania. Wnioski niektórych samorządów opiewały na bardzo wysokie kwoty, znacznie przewyższające średnie kwoty z pozostałych wniosków. Aby zapewnić sprawiedliwy i racjonalny podział rezerwy, został nałożony maksymalny limit dofinansowania. W tym roku przyjęto racjonalne, maksymalne kwoty dofinansowania, m.in.: na 1 sanitariat – 30 tys. zł, na wyposażenie 1 pomieszczenia do nauki (np. w meble, krzesła) – 10 tys. zł, na wyposażenie 1 świetlicy – 25 tys. zł.

W tym roku przyznaliśmy już w ramach rezerwy 0,4% 15 samorządom 907 tys. zł na usuwanie skutków zdarzeń losowych, co stanowi 100% kwoty wnioskowanej.

38 samorządów otrzymało też 3,6 mln zł na wyposażenie nowych szkół w pomoce dydaktyczne. Dodatkowo, podzieliliśmy kwotę 34,9 mln zł pomiędzy 208 samorządów na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych (wzrost liczby uczniów w stosunku do wcześniej przyjętych danych).

W sumie z rezerwy 0,4% podzieliliśmy pomiędzy samorządy łącznie 92,5 mln zł.

Ponadto z rezerwy wypłacono samorządom dofinansowanie na odprawy dla zwalnianych nauczycieli w kwocie 41,9 mln złotych. Jednostki samorządu terytorialnego złożyły w 2017 r. 939 wniosków o dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli. W wyniku weryfikacji uznano 894 wnioski jako zgodne z wymaganiami formalnymi określonymi w „Kryteriach podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017”.

Całkowite koszty wprowadzenia reformy zależą w dużym stopniu od indywidualnych decyzji samorządów. Przepisy dotyczące nowego ustroju szkolnego zawierają wiele rozwiązań, które umożliwiają wprowadzenie zmian już od roku szkolnego 2017/2018, bez ponoszenia istotnych kosztów. Samorządy mają aż 5 lat na dostosowanie sieci szkół. W okresie przejściowym dysponują dużą swobodą w organizowaniu ich pracy. Mają wiele możliwości ich przekształcania.

Będziemy cały czas wspierać samorządy, w kolejnych latach zapewnimy dodatkowe środki w subwencji (w roku 2018 – 148 mln zł, w roku 2019 – 243 mln zł). Rozważamy uwzględnienie w kryteriach podziału rezerwy 0,4% dofinansowanie innych zadań wspierających samorządy w zakresie wdrażania reformy.
Samorządy mogą także znaleźć dodatkowe źródła finansowania na cele inwestycyjne w budżecie państwa w rezerwach: ogólnej i celowych (łącznie ponad 570 mln zł).

W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat zagwarantowaliśmy waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i zapewniliśmy ich finansowanie w kwocie 418 mln zł.

Na podwyżki pensji dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. przeznaczono dodatkowe środki w wysokości ok. 1,2 mld zł. Ponadto w tym roku do puli finansów przeznaczonych na wynagrodzenia przesunięto środki zabezpieczane dotychczas w budżecie na dodatek mieszkaniowy dla uprawnionych nauczycieli w kwocie ok. 126 mln zł. W związku z tą zmianą kwota bazowa dla nauczycieli wzrośnie w 2018 r. o dodatkowe 0,35 proc., co spowoduje, że od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosną łącznie o 5,35 proc.
Szczególnie zależy nam na stworzeniu jak najlepszych warunków pracy nauczycieli, dlatego wspieramy samorządy w wykonywaniu ich ustawowych obowiązków.

Między innymi z tego też względu został przygotowany rządowy program „Aktywna tablica”, w ramach którego szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych. Na program w latach 2017-2019 przewidziano łączną kwotę 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Planuje się, że w ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i szkół za granicą.

Warto przypomnieć również o wejściu w życie ustawy przewidującej stworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Będzie to publiczna sieć telekomunikacyjna, dzięki której szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny dostęp do szybkiego internetu wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego oraz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych. Dzięki moim staraniom przez 10 lat szkoły nie będą ponosić kosztów korzystania z zasobów sieci.

Niebawem zostanie również uruchomiony projekt „Laboratorium”, który zakłada nowoczesny sposób kształcenia uczniów klas IV-VIII szkól podstawowych i kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez młodych ludzi dzięki obserwacji i eksperymentowaniu. Będzie to możliwe m.in. przez doposażenie szkół podstawowych, szczególnie tych, które nie posiadały dotychczas specjalistycznych pracowni, w sprzęt i materiały wspierające nauczanie nie tylko przyrody, ale również biologii, geografii, fizyki i chemii. Warto zaznaczyć, że w 2016 r. pracownie przedmiotowe posiadało zaledwie 18 proc. szkół podstawowych i 27 proc. gimnazjów.

Budżet państwa pokrywa koszty zakupu podręczników i ćwiczeń do obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Szkoła kupuje książki i ćwiczenia z dotacji MEN. W 2017 r. była to kwota 502 mln zł.

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Idź do góry