Kierownictwo

Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej

Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej

Anna Zalewska urodziła się w 1965 r. w Świebodzicach (woj. dolnośląskie). Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała jako nauczycielka i zastępca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. Ekolog, menedżer oświaty, były wicestarosta Powiatu Świdnickiego, poseł na Sejm RP VI, VII i VIII kadencji.

W czasie trwania VI kadencji Sejmu członek Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji ds. Unii Europejskiej, Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki, Podkomisji stałej ds. wykorzystania środków Unii Europejskiej oraz Komisji Śledczej powołanej w celu zbadania okoliczności samobójstwa Barbary Blidy.

W VII kadencji Sejmu była członkiem Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Zdrowia. Działała również w stałych delegacjach parlamentarnych i grupach bilateralnych, m.in w Polsko-Czeskiej i Polsko-Ukraińskiej Grupie Parlamentarnej.

Zamężna, ma dwie córki.

Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej
Data: 2016-03-17, rozmiar: 5 MB

Marzena Machałek – Sekretarz Stanu

Marzena Machałek urodziła się 29 sierpnia 1960 r. we Wrocławiu. W 1992 r. ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania. W latach 80. zaangażowana w działalność „NSZZ Solidarność”. Od lat związana z edukacją i samorządem terytorialnym.

Pracowała w szkole podstawowej jako nauczyciel języka polskiego. Pełniła funkcję zastępcy burmistrza do spraw polityki społecznej w Kamiennej Górze, była Dolnośląskim Wicekuratorem Oświaty.

Od 2006 r. nieprzerwanie sprawuje mandat posła na Sejm RP.

Od początku swojej pracy parlamentarnej zasiadała w komisjach i podkomisjach zajmujących się między innymi sprawami oświaty i samorządu terytorialnego.

Od V kadencji Sejmu RP była członkiem sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Pracowała w sejmowych podkomisjach stałych i nadzwyczajnych.

W VI i VII kadencji Sejmu pracowała w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz w Podkomisji stałej ds. finansów samorządowych, w której była przewodniczącą.

W obecnej kadencji Sejmu RP była wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Edukacji, Nauki
i Młodzieży, członkiem Podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania,
jak i członkiem Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki.

Od listopada 2016 r. przewodniczyła również Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw wprowadzających reformę oświatową.

Marzena Machałek - Sekretarz Stanu
Data: 2017-04-20, rozmiar: 3 MB
Marzenna Drab - Podsekretarz Stanu

Marzenna Drab – Podsekretarz Stanu

Marzenna Drab urodziła się w 1956 roku w Grudziądzu. Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK w Toruniu. Ukończyła Studia Podyplomowe w Gdańsku o specjalności Rozwój Regionalny i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej – Kierowanie Projektami.

Pracę zawodową rozpoczęła w Jednostce Wojskowej 3189 w Grupie, później pracowała w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz w banku PKO BP w Grudziądzu. We wrześniu 1992 została zatrudniona w Powiatowym Urzędzie Pracy, w grudniu 2002 została jego dyrektorem. W maju 2004 objęła stanowisko Sekretarza Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

W 2006 roku została wicewojewodą kujawsko-pomorskim. Od lipca do listopada 2006 roku pełniła również obowiązki wojewody. Była Posłem na Sejm VI kadencji. Jako Poseł, pracowała w Sejmowych Komisjach: Finansów Publicznych oraz Skarbu Państwa. Pracowała także w Polsko – Francuskiej Grupie Parlamentarnej – jako Wiceprzewodnicząca, w Zespole Parlamentarnym Polska – Stany Zjednoczone i Parlamentarnym Zespole Samorządowym. W latach 2012-2014 pełniła funkcję Wicestarosty Aleksandrowskiego.

Jest Sygnatariuszem Paktu na rzecz Zatrudnienia oraz członkiem Komisji ds. Opracowania Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

Mężatka, ma dwóch synów.

Interesuje się muzyką i sportem. Prowadzi szeroką działalność społeczną i chętnie wspiera różne inicjatywy społeczne. Jest inicjatorką i współtwórczynią pierwszego „Okna życia ” w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Wydała tomik poezji „Matecznik” grudziądzkiej poetki Janiny Fiałkowskiej.

Marzenna Drab - Podsekretarz Stanu
Data: 2016-03-17, rozmiar: 5 MB
Maciej Kopeć - Podsekretarz Stanu

Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu

Maciej Kopeć (ur. 1962 r. w Poznaniu) jest absolwentem studiów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek historia). Pracę jako nauczyciel rozpoczął w 1987 r. Od 1990 r. – nauczyciel mianowany. W latach 1996 – 2006 – wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie.

W 2001 r. uzyskał kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą, nauczyciel dyplomowany (2003 r.), egzaminator egzaminu maturalnego z historii (2004 r.). w latach 2006-2008 Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Przygotowani przez niego uczniowie uzyskali ponad 150 tytułów finalisty i laureata ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych, wojewódzkich i miejskich konkursów historycznych, byli stypendystami Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Szczecina

Maciej Kopeć za wybitne osiągnięcia został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróżniony: dwukrotnie nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, dwukrotnie nagrodą Kuratora Oświaty, siedmiokrotnie nagrodą Prezydenta Miasta Szczecina, w tym nagrodą Primus Inter Pares dla najlepszego nauczyciela w Szczecinie, nagrodą Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej i Medalem Olimpiady Historycznej oraz wieloma innymi nagrodami i wyróżnieniami różnych instytucji i organizacji.

Obok pracy zawodowej angażował się w działalność społeczną. W latach 80. w NZS, KPN i „Solidarność”, następnie m.in. w oświatowych związkach zawodowych („Solidarność”, „Solidarność – 80″). Był radnym Miasta Szczecin (2006-2010). W 2015 r. został ponownie wybrany na szczecińskiego radnego (przewodniczący Komisji ds. Kultury RM Szczecin).

Maciej Kopeć - Podsekretarz Stanu
Data: 2016-03-17, rozmiar: 5 MB
Mirosław Sanek - Dyrektor Generalny

Mirosław Sanek – Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Od 2005 roku jest współpracownikiem Ośrodka Myśli Politycznej, a od 2009 roku prawnikiem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich, w ramach którego udzielał porad prawnych z zakresu prawa oświatowego oraz reprezentował nauczycieli w postępowaniach dyscyplinarnych i sądowych.

W latach 2008-2009 był Radcą w Biurze Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Kancelarii Prezydenta RP. Do jego obowiązków należała współpraca ze środowiskiem akademickim. Następnie został dyrektorem Biura Poselskiego Posła do Parlamentu Europejskiego.

W latach 2010-2014 pomysłodawca i organizator cyklu konferencji „Instytut Wspólne Sprawy” dotyczących problemów m.in. rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Polsce oraz szkolnictwa zawodowego.

Od 2013 roku do chwili obecnej jest członkiem redakcji dwumiesięcznika „Arcana”.

Mirosław Sanek - Dyrektor Generalny
Data: 2016-03-17, rozmiar: 5 MB
Idź do góry