Kierownictwo

Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej

Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej

Anna Zalewska urodziła się w 1965 r. w Świebodzicach (woj. dolnośląskie). Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała jako nauczycielka i zastępca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. Ekolog, menedżer oświaty, były wicestarosta Powiatu Świdnickiego, poseł na Sejm RP VI, VII i VIII kadencji.

W czasie trwania VI kadencji Sejmu członek Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji ds. Unii Europejskiej, Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki, Podkomisji stałej ds. wykorzystania środków Unii Europejskiej oraz Komisji Śledczej powołanej w celu zbadania okoliczności samobójstwa Barbary Blidy.

W VII kadencji Sejmu była członkiem Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Zdrowia. Działała również w stałych delegacjach parlamentarnych i grupach bilateralnych, m.in w Polsko-Czeskiej i Polsko-Ukraińskiej Grupie Parlamentarnej.

Zamężna, ma dwie córki.

Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej
Data: 2016-03-17, rozmiar: 5 MB
Teresa Wargocka - Sekretarz Stanu

Teresa Wargocka – Sekretarz Stanu

Teresa Wargocka urodziła się 18 grudnia 1955 r. w Mińsku Mazowieckim. Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na kierunku filozofia społeczna /socjologia/. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Studium kwalifikacyjne – kwalifikacje pedagogiczne do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego Posiada uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie. Uzyskała tytuł zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Doświadczenie zawodowe nabyła będąc zatrudniona w Fabryce Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim na stanowisku samodzielnego organizatora i rewidenta zakładowego oraz w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim jako kurator zawodowy dla nieletnich.

W 1985 roku podjęła pracę w oświacie zajmując kolejno stanowiska wychowawcy internatu, zastępcy kierownika internatu, pedagoga szkolnego, zastępcy dyrektora ds. wychowania.

W latach 2000-2007 pełniła funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.

W 2006 roku rozpoczęła działalność społeczno – polityczną zostając radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Pracowała w Komisji Edukacji i Komisji Infrastruktury.

W latach 2007-2011 pełniła funkcje posła na Sejm RP, była członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, członkiem podkomisji ds. ekonomiki edukacji oraz członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W 2014 r. ponownie została radną Sejmiku Mazowieckiego wiceprzewodniczącą Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego członkiem Komisji Budżetowej i Komisji Zdrowia.

Jest mężatką, matką trzech dorosłych córek.

Teresa Wargocka - Sekretarz Stanu
Data: 2016-03-17, rozmiar: 5 MB
Marzenna Drab - Podsekretarz Stanu

Marzenna Drab – Podsekretarz Stanu

Marzenna Drab urodziła się w 1956 roku w Grudziądzu. Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK w Toruniu. Ukończyła Studia Podyplomowe w Gdańsku o specjalności Rozwój Regionalny i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej – Kierowanie Projektami.

Pracę zawodową rozpoczęła w Jednostce Wojskowej 3189 w Grupie, później pracowała w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz w banku PKO BP w Grudziądzu. We wrześniu 1992 została zatrudniona w Powiatowym Urzędzie Pracy, w grudniu 2002 została jego dyrektorem. W maju 2004 objęła stanowisko Sekretarza Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

W 2006 roku została wicewojewodą kujawsko-pomorskim. Od lipca do listopada 2006 roku pełniła również obowiązki wojewody. Była Posłem na Sejm VI kadencji. Jako Poseł, pracowała w Sejmowych Komisjach: Finansów Publicznych oraz Skarbu Państwa. Pracowała także w Polsko – Francuskiej Grupie Parlamentarnej – jako Wiceprzewodnicząca, w Zespole Parlamentarnym Polska – Stany Zjednoczone i Parlamentarnym Zespole Samorządowym. W latach 2012-2014 pełniła funkcję Wicestarosty Aleksandrowskiego.

Jest Sygnatariuszem Paktu na rzecz Zatrudnienia oraz członkiem Komisji ds. Opracowania Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

Mężatka, ma dwóch synów.

Interesuje się muzyką i sportem. Prowadzi szeroką działalność społeczną i chętnie wspiera różne inicjatywy społeczne. Jest inicjatorką i współtwórczynią pierwszego „Okna życia ” w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Wydała tomik poezji „Matecznik” grudziądzkiej poetki Janiny Fiałkowskiej.

Marzenna Drab - Podsekretarz Stanu
Data: 2016-03-17, rozmiar: 5 MB
Maciej Kopeć - Podsekretarz Stanu

Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu

Maciej Kopeć (ur. 1962 r. w Poznaniu) jest absolwentem studiów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek historia). Pracę jako nauczyciel rozpoczął w 1987 r. Od 1990 r. – nauczyciel mianowany. W latach 1996 – 2006 – wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie.

W 2001 r. uzyskał kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą, nauczyciel dyplomowany (2003 r.), egzaminator egzaminu maturalnego z historii (2004 r.). w latach 2006-2008 Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Przygotowani przez niego uczniowie uzyskali ponad 150 tytułów finalisty i laureata ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych, wojewódzkich i miejskich konkursów historycznych, byli stypendystami Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Szczecina

Maciej Kopeć za wybitne osiągnięcia został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróżniony: dwukrotnie nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, dwukrotnie nagrodą Kuratora Oświaty, siedmiokrotnie nagrodą Prezydenta Miasta Szczecina, w tym nagrodą Primus Inter Pares dla najlepszego nauczyciela w Szczecinie, nagrodą Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej i Medalem Olimpiady Historycznej oraz wieloma innymi nagrodami i wyróżnieniami różnych instytucji i organizacji.

Obok pracy zawodowej angażował się w działalność społeczną. W latach 80. w NZS, KPN i „Solidarność”, następnie m.in. w oświatowych związkach zawodowych („Solidarność”, „Solidarność – 80″). Był radnym Miasta Szczecin (2006-2010). W 2015 r. został ponownie wybrany na szczecińskiego radnego (przewodniczący Komisji ds. Kultury RM Szczecin).

Maciej Kopeć - Podsekretarz Stanu
Data: 2016-03-17, rozmiar: 5 MB
Mirosław Sanek - Dyrektor Generalny

Mirosław Sanek – Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Od 2005 roku jest współpracownikiem Ośrodka Myśli Politycznej, a od 2009 roku prawnikiem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich, w ramach którego udzielał porad prawnych z zakresu prawa oświatowego oraz reprezentował nauczycieli w postępowaniach dyscyplinarnych i sądowych.

W latach 2008-2009 był Radcą w Biurze Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Kancelarii Prezydenta RP. Do jego obowiązków należała współpraca ze środowiskiem akademickim. Następnie został dyrektorem Biura Poselskiego Posła do Parlamentu Europejskiego.

W latach 2010-2014 pomysłodawca i organizator cyklu konferencji „Instytut Wspólne Sprawy” dotyczących problemów m.in. rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Polsce oraz szkolnictwa zawodowego.

Od 2013 roku do chwili obecnej jest członkiem redakcji dwumiesięcznika „Arcana”.

Mirosław Sanek - Dyrektor Generalny
Data: 2016-03-17, rozmiar: 5 MB
Idź do góry