Petycje

17 września 2015

Petycje

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015

Lista petycji
Lp. Tytuł petycji
Petycja w sprawie tworzenia społecznych rad szkół i oświaty złożona 27 marca 2017 r. przez Andrzeja Szklarczyka Prezesa Beskidzkiego Stowarzyszenia Oświatowego Solidarności S.O.S. Pracy i Inwalidztwa – przewidywany termin załatwienia petycji  do 27 czerwca 2017 r.

a) Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Petycja wielokrotna w sprawie bibliotek szkolnych– złożona 27 marca 2017 r. – okres oczekiwania na dalsze petycje do 27 kwietnia 2017 r. – przewidywany termin załatwienia petycji  do 27 lipca 2017 r.
Petycja w sprawie nowelizacji przepisów § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych złożona 17 marca 2017 r. – przewidywany termin załatwienia petycji  do 17 czerwca 2017 r.
10. Petycja w sprawie nowelizacji przepisu art. 4 pkt 32 ustawy Prawo oświatowe– złożona 14 marca 2017 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z  Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi – przewidywany termin załatwienia petycji  do 14 czerwca 2017 r.

a) Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Petycja w sprawie wstrzymania reformy oświaty- złożona 7 marca 2017 r.- przewidywany termin załatwienia petycji  do 07 czerwca 2017 r.
2. Petycja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie wprowadzenia modelu edukacji dwujęzycznej w szkołach dla osób głuchych – złożona 28 lutego 2017 r. – przewidywany termin załatwienia petycji  do 29 maja 2017 r.

a.Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

3. Petycja w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27.04.2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał egzaminu – złożona 24 lutego 2017 r. – przewidywany termin załatwienia petycji  do 24 maja 2017 r.

a) Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

4. Petycja dotycząca procedury postępowania z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze – złożona 19 lutego 2017 r. – przewidywany termin załatwienia petycji  do 19 maja 2017 r.
5. Petycja wielokrotna w sprawie podjęcia prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznegozłożona 17, 22, 23, 24,28 lutego; 1, 2 marca 2017 r. – okres oczekiwania na petycje w tej sprawie do 31 marca 2017 r. – przewidywany termin załatwienia petycji  do 30 czerwca 2017 r.
6. Petycja w sprawie zwolnienia z obowiązku zdawania egzaminu maturalnego z matematyki przez uczniów ze zdiagnozowaną dyskalkulią – złożona 21 lutego 2017 r. – przewidywany termin załatwienia petycji  do 22 maja 2017 r.
7. Petycja dotycząca roli muzyki w oświacie – złożona 16 lutego 2017 r. przez Polską Radę Muzyczną – przewidywany termin załatwienia petycji  do 16 maja 2017 r.
8. Petycja w sprawie zmiany nazwy zawodu w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – złożona 16 lutego 2017 r. przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie – przewidywany termin załatwienia petycji  do 16 maja 2017 r.
9. Petycja w sprawie wymiany legitymacji szkolnych – złożona 13 lutego 2017 r. – przewidywany termin załatwienia petycji  do 13 maja 2017 r.

a) Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

10. Petycja w sprawie zmiany sposobu naliczania subwencji oświatowej – złożona 9 lutego 2017 r.  – przewidywany termin załatwienia petycji  do 9 maja 2017 r.

a) Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

11. Petycja w sprawie zmian zapisów w Karcie Nauczyciela dotyczących stanowiska i statusu nauczyciela – terapeuty pedagogicznego – złożona 7 lutego 2017 r. przez dr Jadwigę Jastrząb – przewidywany termin załatwienia petycji  do 8 maja 2017 r.

a) Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

12. Petycja w sprawie istnienia szkoły terapeutycznej – złożona 31 grudnia 2016 r. – przewidywany termin załatwienia petycji  do 31 marca 2017 r.

a) Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

13. Petycja w sprawie wystosowania apelu do Ministra Edukacji Narodowej o rozpatrzenie możliwości zwiększenia subwencji oświatowej – złożona 27 grudnia 2016 r. przez Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle- przewidywany termin załatwienia petycji  do 27 marca 2017 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

14. Petycja w sprawie wprowadzenia nowego przedmiotu pt.: Lekcja o miłości do zwierząt – złożona 12 grudnia 2016 r. przez Tomasza Justyniarskiego – przewidywany termin załatwienia petycji  do 13 marca 2017 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

15. Petycja o wydanie rozporządzenia dla szkół publicznych dotyczącego udostępniania w godzinach popołudniowych budynków szkolnych na zajęcia i turnieje brydża sportowego – złożona 22 listopada 2016 r. – przewidywany termin załatwienia petycji  do 22 lutego 2017 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

16. Petycja o podjęcie działań zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów w zakresie finansowania dowozu do szkół i ośrodków dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – złożona 23 listopada 2016 r. przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie – przewidywany termin załatwienia petycji  do 23 lutego 2017 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

17. Petycja do MEN w sprawie usunięcia błędu w projekcie rozporządzenia w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 – złożona 30 listopada 2016 r. przez Bogdana Stępnia – przewidywany termin załatwienia petycji do 28 lutego 2017 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

18. Petycja w sprawie zmian w systemie oświaty – złożona 8 listopada 2016 r. przez Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego – przewidywany termin załatwienia petycji  do 8 lutego 2017 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

19. Petycja w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) w zakresie § 4 ust. 4 – złożona 27 października 2016 r. przez grupę osób fizycznych – przewidywany termin załatwienia petycji do 27 stycznia 2017 r.

a. pismo uzupełniające do petycji z dnia 24.10.2016 r., data wpływu 27.10.2016 r.

b. zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

20. Petycja dotycząca szkół z oddziałami dwujęzycznymi – złożona 26 października 2016 r. przez Dyrektora XXII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Marii – przewidywany termin załatwienia petycji  do 26 stycznia 2017 r.

a. zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

21. Petycja do MEN w sprawie zreformowania projektowanej reformy oświaty – złożona 20 października 2016 r. przez Bogdana Stępnia – przewidywany termin załatwienia petycji  do 20 stycznia 2016 r

a. Petycja do MEN w sprawie petycji, złożona 2 listopada 2016 r.

b. Odpowiedź na petycję do MEN w sprawie petycji

c. Pierwsza petycja do MEN w sprawie petycji w sprawie petycji, złożona 10 listopada 2016 r.

d. Odpowiedź na pierwszą petycję do MEN w sprawie petycji w sprawie petycji

22. Petycja wielokrotna w sprawie reformy oświaty złożona przez:

a. Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania 22 września 2016 r.

b. Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP 10 października 2016 r.

c. Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP w Łodzi 13 października 2016 r.

d. Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP 14 października 2016 r.

e. Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP 20 października 2016 r.

f. Zarząd Okręgu Podkarpackiego ZNP 26 października 2016 r.

g. Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP 26 października 2016 r.

h. Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP 26 października 2016 r.

i. Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP 26 października 2016 r.

j. Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska 31 października 2016 r.

k. Wójta Gminy Jarocin 31 października 2016 r.

l. Zarząd Okręgu Lubuskiego ZNP 4 listopada 2016 r.

ł. Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata” 11 listopada 2016 r.

m. Radę Miasta Częstochowy 14 listopada 2016 r.

n. Organizację Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania 14 listopada 2016 r.

ń. Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność 15 listopada 2016 r.

o. Radę Miejską w Radomiu 17 listopada 2016 r.

ó. Prezydenta Miasta Słupska 18 listopada 2016 r.

p. Marszałka Województwa Pomorskiego 21 listopada 2016 r.

r. Burmistrza Miasta Jarosławia 21 listopada 2016 r.

s. Rzecznika prasowego Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie – Koźlu 23 listopada 2016 r.

ś. Radę Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność 24 listopada 2016 r.

t. Radę Miasta Rybnika 28 listopada 2016 r.

u. Śląski Związek Gmin i Powiatów 29 listopada 2016 r.

w. Radę Miasta Płocka 5 grudnia 2016 r.

y. Radę Miejską w Białej Rawskiej 6 grudnia 2016 r.

z. Radę Miejską w Świętochłowicach 6 grudnia 2016 r.

ź. Radę Miejską Grudziądza 16 grudnia 2016 r.

ż. Radę Miasta Krakowa 22 grudnia 2016 r.

ża. Radę Miejską w Łodzi 23 grudnia 2016 r.

żb. osobę fizyczną 30 grudnia 2016 r.

Okres oczekiwania na petycje w tej sprawie – do 21 listopada 2016 r.

Odpowiedź na petycję wielokrotną w sprawie reformy oświaty

23. Petycja w sprawie zaprzestania dzielenia przez zero lub zaprzestania naruszania art. 7 Konstytucji RP przez MEN – złożona 7 października 2016 r. przez Bogdana Stępnia – przewidywany termin załatwienia petycji  do 7 stycznia 2017 r.

a. Petycja do MEN w sprawie petycji, złożona 2 listopada 2016 r.

b. Odpowiedź na petycję do MEN w sprawie petycji

24. Petycja w sprawie ewidentnego błędu w ustawie o systemie oświaty – złożona 5 października 2016 r. przez Bogdana Stępnia – przewidywany termin załatwienia petycji  do 5 stycznia 2017 r.

Uzupełnienie do petycji w sprawie ewidentnego błędu w ustawie o systemie oświaty

25. Petycja w sprawie liczby godzin przeznaczonych na naukę języków obcych – złożona 3 października 2016 r. przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego – przewidywany termin załatwienia petycji  do 3 stycznia 2017 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

26. Petycja o podjęcie działań celem usprawnienia wykonywania opracowanej i uchwalonej przez obecny Rząd ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – złożona 22 września 2016 r. przez Pan Karola Bregułę – przewidywany termin załatwienia petycji do 22 grudnia 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

27. Petycja dotycząca likwidacji dyskryminacji uczniów niepełnosprawnych w systemie oświaty – złożona 13 września 2016 r. – przewidywany termin załatwienia petycji  do 13 grudnia 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

28. Petycja dotycząca zmiany treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – złożona 6 września 2016 r. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego – przewidywany termin załatwienia petycji  do 6 grudnia 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

29. Petycja dotycząca wprowadzenia możliwości zdawania matury z języka portugalskiego – złożona 25 sierpnia 2016 r. – przewidywany termin załatwienia petycji  do 25 listopada 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

30. Petycja Krajowego Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Administracji Rządowej w sprawie pobudzenia polskiej gospodarki w obszarze turystyki wewnętrznej i wypoczynku poprzez wydłużenie do 3 miesięcy sezonu turystycznego/urlopowego w Polsce, złożonej 12 sierpnia 2016 r. przez Krajowy Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Administracji Rządowej – przewidywany termin załatwienia petycji do 12 listopada 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

31. Petycja dotycząca nowej ustawy ustawa egzaminacyjna – złożona 8 sierpnia 2016 r. – przewidywany termin załatwienia petycji do 8 listopada 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

32. Petycja w sprawie upamiętnienia oporu chłopskiego pod zaborem pruskim i w okresie PRL-lzba Pamięci Oporu Chłopskiego – złożona 5 sierpnia 2016 r. przez Pana Jana Rulewskiego, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej – przewidywany termin załatwienia petycji do 5 listopada 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

33. Petycja w sprawie wyodrębnienia w podstawy kształcenia ogólnego, treści dostosowanych do możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na wszystkich etapach kształcenia – złożona 4 sierpnia 2016 r. przez Panią Renatę Korszla – przewidywany termin załatwienia petycji do 4 listopada 2016 r.

a. Pismo dotyczące wyrażenia zgody na publikację danych

b. Odpowiedź na pismo dotyczące publikacji danych

c. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

34. Petycja w sprawie sytuacji uczniów niepełnosprawnych – złożona 18 lipca 2016 r. przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa – przewidywany termin załatwienia petycji do 18 października 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

35. Petycja w sprawie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty –  złożona 4 lipca 2016 r. przez Bogdana Stępnia – przewidywany termin załatwienia petycji do 4 października 2016 r.

Uzupełnienie do petycji w sprawie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

36. Petycja w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli – złożona 30 czerwca 2016 r. przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych – przewidywany termin załatwienia petycji  do 30 września 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

37. Petycja w sprawie opłat wnoszonych przez rodziców – złożona 27 czerwca 2016 r. – przewidywany termin załatwienia petycji  do 27 września 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

38. Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – złożona 24 czerwca 2016 r. przez Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Kolegium Kujawskiego w Aleksandrowie Kujawskim – przewidywany termin załatwienia petycji  do 24 września 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

39. Petycja w sprawie utrzymania dotychczasowej struktury szkolnictwa, reformy podstawy programowej oraz systemu egzaminów – złożona 23 czerwca 2016 r. – przewidywany termin załatwienia petycji do 23 września 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

40. Petycja o podjęcie inicjatywy ustawodawczej ws. nowelizacji ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem osób Głuchych a mianowicie umożliwienia osobom Głuchym kształcenia i nauczania dwujęzyczności w szkołach – złożona 15 czerwca 2016 r. przez Pana Stanisława Porowskiego  – przewidywany termin załatwienia petycji do 15 września 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

41. Petycja w sprawie przywrócenia Szkolnych Klubów Sportowych oraz dokonania zmian w przepisach prawa, pozwalających na szybką popularyzację SKS-ów wśród uczniów oraz dyrekcji szkół – złożona 8 czerwca 2016 r. przez Aleksandra Mielnikowa – przewidywany termin załatwienia petycji do 8 września 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

42. Petycja o rozważenie wprowadzenia zmian do obecnie procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – złożona 7 czerwca 2016 r. – przewidywany termin załatwienia petycji do 7 września 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

43. Petycja w sprawie oczekiwań samorządów gminnych dotyczących funkcjonowania oświaty – złożona 1 czerwca 2016 r. przez Związek Gmin Lubelszczyzny – przewidywany termin załatwienia petycji do 1 września 2016 r.

Pismo

Stanowisko

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

44. Petycja w sprawie podjęcia stosownych działań legislacyjnych w celu doprecyzowania przepisów regulujących sposób ustalania organizacji pracy szkoły oraz zakres zadań i kompetencji odpowiednich organów w tym zakresie – złożona 2 czerwca 2016 r. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego – przewidywany termin załatwienia petycji do 2 września 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

45. Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany istniejących przepisów w sprawie zasad organizacji rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – złożona 30 maja 2016 r. – przewidywany termin załatwienia petycji do 30 sierpnia 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

46. Petycja w sprawie zmian przepisów prawa oraz związanych z tym działań organizacyjnych, aby równolegle do przywróconej ośmioletniej szkoły podstawowej istniała możliwość nauki w nieobowiązkowych szkołach lub klasach gimnazjalnych prowadzonych w szkołach podstawowych lub średnich – złożona 18 maja 2016 r. przez Pana Dariusza Cisło  – przewidywany termin załatwienia petycji do 18 sierpnia 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

47. Petycja o podjęcie działań na rzecz zmiany przepisów tak, by ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy, wynikającą z Kodeksu pracy, objęci byli wszyscy nauczyciele, niezależnie od stopnia awansu zawodowego – złożona 10 maja 2016 r. – przewidywany termin załatwienia petycji  do 10 sierpnia 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

48. Petycja o uwzględnienie w podstawie programowej edukacji regionalnej jako obligatoryjnej dla każdej szkoły na każdym etapie kształcenia – złożona 10 maja 2016 r. przez Prezydenta Miasta Rybnika – przewidywany termin załatwienia petycji do 10 sierpnia 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

49. Petycja w sprawie reaktywacji lub powstania nowego typu liceów profilowanych przygotowujących ich absolwentów do życia zawodowego lub dalszej edukacji wyższej – złożona 10 maja 2016 r. przez Radomską Szkołę Wyższą – przewidywany termin załatwienia petycji  do 10 sierpnia 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

50. Petycja Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Pomorskich o podjęcie pilnych prac legislacyjnych zmierzających do zmiany art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) – złożona 26 kwietnia 2016 r. przez Związek Gmin Pomorskich – przewidywany termin załatwienia petycji do 26 lipca 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

51. Petycja postulująca „stworzenie klarownych zapisów w planie budżetowym dotyczących finansowania placówek publicznych i wprowadzenie przepisów pozwalających na wyrównywanie dotacji placówkom niepublicznym w przypadku błędu w naliczeniach bez konieczności wszczynania procesów sądowych” – złożona 18 kwietnia 2016 r. przez Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Literackiego – przewidywany termin załatwienia petycji do 18 lipca 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

52. Petycja w sprawie zmian rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – złożona 18 kwietnia 2016 r. przez Fundację na Rzecz Różnorodności Polisfera – przewidywany termin załatwienia petycji do 18 lipca 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

53. Petycja w sprawie wydania rozporządzenia, które zabrania stosowania w szkołach dzwonków typu ‚więziennego’ – złożona 15 kwietnia 2016 r. – przewidywany termin załatwienia petycji do 15 lipca 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

54. Petycja w sprawie dokonania zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 131 , poz. 1078 ) – złożona 14 kwietnia 2016 r. przez Międzyzakładową Komisję NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska w Poznaniu – przewidywany termin załatwienia petycji do 14 lipca 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

55. Petycja o podjęcie działań zmierzających do zmian ustawowych w prawie oświatowym (dotyczy sposobu obliczania dotacji dla niepublicznych szkól, o uprawnieniach publicznych) – złożona 11 kwietnia 2016 r. przez Policealną Szkołę Opiekunów medycznych CEIRO – przewidywany termin załatwienia petycji do 11 lipca 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

56. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany w sposobie naliczania i przekazywania subwencji oświatowych w zakresie edukacji pozaszkolnej – złożona 11 kwietnia 2016 r. przez Radę Rodziców przy Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu – przewidywany termin załatwienia petycji do 11 lipca 2016 r.

a. Uzupełnienie do petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany w sposobie naliczania i przekazywania subwencji oświatowych w zakresie edukacji pozaszkolnej

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

57. Petycja wielokrotna w sprawie utworzenia dodatków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach

złożona przez:

a. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach 22 marca 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

b. Radę Gminy Strzeleczki 31 marca 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

c. Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin 6 kwietnia 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

d. Wójta Gminy Rudniki 8 kwietnia 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

e. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej 11 kwietnia 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

f. Burmistrza Niemodlina 14 kwietnia 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

g. Burmistrza Gminy Prószków 29 kwietnia 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

h. Przewodniczącego Rady Gminy Lubsza 9 maja 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

i. Przewodniczącego Rady Gminy Gogolin 12 maja 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

j. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim 2 czerwca 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

k. Burmistrza Namysłowa 3 czerwca 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

l. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozimku 3 czerwca 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

ł. Burmistrza Pszczyny 3 czerwca 2016 r

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

m. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakosławicach 6 czerwca 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

n. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głubczycach 7 czerwca 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

o. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 7 czerwca 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

p. Przewodniczącego Rady Gminy Olszanka 8 czerwca 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

r. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie 14 czerwca 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

s. Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów Opolski 15 czerwca 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

t. Przewodniczącego Rady Gminy Jemielnica 15 czerwca 2016 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

u. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce 28 czerwca 2016 r

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

y. Przewodniczącego Rady Gminy Domaszowice 7 lipca 2016 r

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

w. Przewodniczącego Rady Gminy Turawa 14 lipca 2016 r

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

z. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołcznie 19 lipca 2016

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Okres oczekiwania na dalsze petycje do 30 kwietnia 2016 r. – przewidywany termin załatwienia petycji do 30 lipca 2016 r.

58. Petycja w sprawie przywrócenia w nowelizowanym rozporządzeniu zapisu o udziale ucznia w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie” i odzwierciedlenia tego na świadectwie szkolnym – złożona 21 marca 2016 r. przez polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców – przewidywany termin załatwienia petycji do 21 czerwca 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

59. Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych – złożona 8 marca 2016 r. przez Śląski Związek Gmin i Powiatów– przewidywany termin załatwienia petycji do 8 czerwca 2016 r.
a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
60. Petycja dotycząca uchylenia § 2.2 i § 2.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – złożona 8 marca 2016 r. przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Policealnego Szkolnictwa Medycznego i Społecznego „MEDIS”– przewidywany termin załatwienia petycji do 8 czerwca 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

61. Petycja w sprawie nielikwidowania zawodu asystentki stomatologicznej – złożona 7 marca 2016 r. przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Higieny Stomatologicznej – przewidywany termin załatwienia petycji do 7 czerwca 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

62. Petycja w sprawie zmian w ustawach: o systemie oświaty, Karcie Nauczyciela oraz w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w części dotyczącej szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych) – złożona 7 marca 2016 r. przez Pana Andrzeja Nowakowskiego– przewidywany termin załatwienia petycji do 7 czerwca 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

63. Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych złożona 1 marca 2016 r. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego– przewidywany termin załatwienia petycji do 1 czerwca 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

64. Petycja w sprawie kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną – złożona 1 marca 2016 r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Teraz”; Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych „Szansa”; Zarząd Solidami Ziemi Puławskiej – przewidywany termin załatwienia petycji do 1 czerwca 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

65. Petycja w sprawie dostosowania arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z autyzmem lub zespołem Aspergera – złożona 23 lutego 2016 r. przez Zespół Szkół Niepublicznych „Czaplówka” – przewidywany termin załatwienia petycji do 23 maja 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

66. Petycja w sprawie zmian struktury systemu oświaty – złożona 18 lutego 2016 r. przez Pławskie Centrum Edukacyjne Kasztanówka – przewidywany termin załatwienia petycji do 18 maja 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

67. Petycja w sprawie zmian w systemie oświaty – złożona 16 lutego 2016 r. przez Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego – przewidywany termin załatwienia petycji do 16 maja 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

68. Petycja w sprawie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie prawa oświatowego – dotacje – złożona 2 lutego 2016 r. przez Śląski Związek Gmin i Powiatów – przewidywany termin załatwienia petycji do 2 maja 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

69. Petycja wielokrotna w sprawie zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, złożona przez:

Okres oczekiwania na dalsze petycje – do 11 marca 2016 r
a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
b. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

70. Petycja wielokrotna o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zajęć dodatkowych, prowadzonych przez prywatne podmioty, do przedszkoli publicznych:

Okres oczekiwania na dalsze petycje – do 11 marca 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

71. Petycja w sprawie naliczania dotacji oświatowej – złożona 28 stycznia 2016 r. – przewidywany termin załatwienia petycji do 28 kwietnia 2016 r.

a. zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

72. Petycja w sprawie podjęcia prac nad wprowadzeniem ustroju szkolnego 6+6, złożona 18 stycznia 2016 r. – przewidywany termin załatwienia petycji do 18 kwietnia 2016 r.
a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
73. Petycja w sprawie usunięcia niekonstytucyjności ustawy o systemie oświaty – złożona 23 grudnia 2015 r.
a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
74. Petycja wielokrotna dotycząca kształcenia uczniów niepełnosprawnych złożona przez:

 • Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, 7 grudnia 2015 r.
 • Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie, 7 grudnia 2015 r.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pruszkowie, 14 grudnia 2015 r.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie, 17 grudnia 2015 r.
 • Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie, 21 grudnia 2015 r.
 • Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 w Łodzi, 21 grudnia 2015 r.
 • Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Oliwie, 22 grudnia 2015 r.
 • Zespół Placówek w Łukowie, 22 grudnia 2015 r.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu, 22 grudnia 2015 r.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie, 22 grudnia 2015 r.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie, 23 grudnia 2015 r.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie, 23 grudnia 2015 r.
 • Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy, 23 grudnia 2015 r.
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia” w Sandomierzu, 23 grudnia 2015 r.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach, 28 grudnia 2015 r.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile, 28 grudnia 2015 r.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu, 29 grudnia 2015 r.
 • Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 w Chełmie, 29 grudnia 2015 r.
 • Zespół Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich, 30 grudnia 2015 r.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Przemyślu, 30 grudnia 2015 r.
 • Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, 31 grudnia 2015 r.
 • Zespół Szkół Nr 3 we Włocławku, 31 grudnia 2015 r.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku, 4 stycznia 2016 r.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Karczmiskach, 18 stycznia 2016 r.

Okres oczekiwania na dalsze petycje – do 22 stycznia 2016 r.
a. Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej

75. Petycja dotycząca zmian w podstawie programowej – złożona 15 grudnia 2015 r. przez Macieja Wojewódkę – przewidywany termin załatwienia petycji do 15 marca 2016 r.

a. zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

76. Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w prawie oświatowym prowadzących do spójności przepisu dotyczącego wzoru świadectwa z przepisami o rocznej i końcowej ocenie klasyfikacyjnej ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – złożona 24 listopada 2015 r. przez Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Zamościu – przewidywany termin załatwienia petycji do 24 lutego 2016 r.

a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

77. Przedmiot petycji: zmiana przepisów prawa oświatowego, tj. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) – złożona 23 listopada 2015 r. (przekazana przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Ministerstwie Finansów i Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).
a. Uzupełnienie wystąpienia, złożone 11 grudnia 2015 r.b. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
78. Przedmiot petycji: art. 9a ust.4 Karty Nauczyciela – Podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów prawa w zakresie uzyskiwania stopnia „nauczyciela mianowanego” przez osoby posiadające stopień naukowy – złożona 23 listopada 2015 r. – przewidywany termin załatwienia petycji do 18 grudnia 2015 r.
a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
79. Petycja dotycząca zmian przepisów w sprawie warunków, które muszą spełniać wychowawcy wypoczynku, – złożona 18 listopada 2015 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Wiejskich Dzieci i Osób w Podeszłym Wieku – przewidywany termin załatwienia petycji do 11 stycznia 2016 r.
a. Przekazanie informacji do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
b. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
c. Wystąpienie Stowarzyszenia na Rzecz Wiejskich Dzieci i Osób w Podeszłym Wieku z 20 stycznia 2016 r.
d. Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z 15 lutego 2016 r.
e. Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z 16 lutego 2016 r.
80. Petycja w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu korzystania z aktywnych urządzeń elektronicznych (telefon tablet) na terenie szkół – złożona 5 listopada 2015 r. – przewidywany termin załatwienia petycji do 18 grudnia 2015 r.
a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.
81. Petycja o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie powszechnej i obowiązkowej nauki pierwszej pomocy do szkół podstawowych – złożona 11 września 2015 r. przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
a. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

 

Idź do góry