Uwierzytelnienie

27 stycznia 2014

Uwierzytelnienie

Uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą można dokonać w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz we właściwym terenowo kuratorium oświaty.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 170)

Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonuje uwierzytelnienia następujących dokumentów:

A/ świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia, wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne

Departament Kształcenia Ogólnego uwierzytelnia świadectwa dojrzałości („nowa matura”), aneksy do świadectw dojrzałości, zaświadczenia wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą.

W celu dokonania uwierzytelnienia wymienionych powyżej dokumentów (tylko oryginały dokumentów podlegają uwierzytelnieniu) należy dokonać wpłaty na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej (nr konta: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000) kwoty 26 zł (za każdy dokument) oraz wypełnić wniosek (wzór wniosku).

Dokument/dokumenty, które mają zostać uwierzytelnione wraz z wypełnionym wnioskiem i dowodem dokonania wpłaty/przelewu można przesłać pocztą na adres: Departament Kształcenia Ogólnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, albo złożyć bezpośrednio w Ministerstwie Edukacji Narodowej (codziennie, w godzinach 8.15-16.15).

Dodatkowe informacje na temat uwierzytelnienia wymienionych dokumentów można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 34 74 337; (22) 34 74 642 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: Marian.Romanowski@men.gov.pl; Antonina.Karpowicz-Zbinkowska@men.gov.pl.

B/ świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne

Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uwierzytelnia świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą.

W celu dokonania uwierzytelnienia wymienionych powyżej dokumentów (tylko oryginały dokumentów podlegają uwierzytelnieniu, bez laminowania) należy dokonać wpłaty na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej (nr konta: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000) oraz wypełnić wniosek (wzór wniosku).

Dokument/dokumenty, które mają zostać uwierzytelnione wraz z wypełnionym wnioskiem i dowodem dokonania wpłaty/przelewem można przesłać pocztą na adres: Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, albo złożyć bezpośrednio w Ministerstwie Edukacji Narodowej (codziennie, w godzinach 8.15-16.15).

Dodatkowe informacje na temat uwierzytelnienia wymienionych dokumentów można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 34 74 367 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: mateusz.slizewski@men.gov.pl

C/ świadectwa wydawane przez zespoły szkół, szkoły i szkolne punkty konsultacyjne funkcjonujące przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej

Departament Współpracy Międzynarodowej dokonuje uwierzytelnienia świadectw wydawanych przez zespoły szkół, szkoły i szkolne punkty konsultacyjne funkcjonujące przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby zainteresowane uwierzytelnieniem ww. dokumentów proszone są o wpłacenie na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej (nr konta: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000) kwoty 26 zł i przesłanie potwierdzenia wpłaty, wypełnionego wniosku (wzór wniosku) wraz z oryginałem dokumentu do uwierzytelnienia na adres: Departament Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

W przypadku wątpliwości, informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 34 74 312.

W kuratoriach oświaty dokonuje się uwierzytelnienia pozostałych dokumentów:

D/ Uwierzytelnienia świadectwa (w tym świadectw dojrzałości tzw. starej matury) i indeksów,  innych niż wymienione w punktach A, B i C, dokonuje właściwy dla danej szkoły kurator oświaty. Adresy kuratoriów oświaty znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Idź do góry