Organizacje międzynarodowe

6 sierpnia 2015

Organizacje międzynarodowe

ONZ

 1. Komitet Praw Dziecka
 2. Członkowie Komitetu Praw Dziecka
 3. Prawa dziecka w Polsce

UNESCO

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) powstała 16 listopada 1945 roku na mocy podpisanego Aktu Konstytucyjnego. Organizacja aktywnie zabiega o rozwijanie kultury pokoju w świecie i jest promotorem dialogu pomiędzy narodami i cywilizacjami. Aktywizacja rządów państw oraz społeczności lokalnych dla idei ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego, współpracy w dziedzinie nauki i edukacji oraz tworzenia społeczeństwa informacyjnego to jedne z podstawowych celów UNESCO.

16 listopada 2015 r. minęło 70 lat od czasu podpisania w Londynie Aktu Konstytucyjnego UNESCO przez przedstawicieli 37 krajów, w tym Polski. Nabrał on mocy prawnej 4 listopada 2006 r., po ratyfikowaniu go przez 20 państw.

Programy i priorytetowe obszary działań UNESCO

 1. Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju
 2. Międzynarodowa Dekada Zbliżenia Kultur 2013-2022
 3. Edukacja dla XXI wieku
 4. Wolność Wypowiedzi
 5. Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Promowanie Kreatywności
 6. Budowanie Trwałego Pokoju
 7. Budowanie Społeczeństw Wiedzy
 8. Ochrona Środowiska
 9. Nauka dla Zrównoważonej przyszłości
 10. Informacja dla Wszystkich (IFAP)
 11. Polski Komitet do spraw UNESCO
  Polskie Komitet do spraw UNESCO jest organem doradczym Rady Ministrów. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele instytucji rządowych współpracujących z UNESCO, których kompetencje pokrywają się z głównymi polami działalności Organizacji oraz osoby reprezentujące środowiska naukowe i twórcze. Komitet koordynuje wypracowanie polskiego stanowiska w kwestiach, związanych z bieżącymi pracami w UNESCO. Misją Polskiego Komitetu ds. UNESCO jest działanie dla ochrony pokoju poprzez budowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, nauki, kultury, informacji i komunikacji. We współpracy z instytucjami krajowymi Komitet organizuje międzynarodowe konferencje, seminaria i warsztaty w dziedzinie edukacji, nauki i kultury.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża

 1. Międzynarodowe Prawo Humanitarne
 2. Programy Edukacyjne
 3. Program OPH
 4. III Raport z implementacji i upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego w Rzeczypospolitej Polskiej (PL)
 5. III Raport z implementacji i upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego w Rzeczypospolitej Polskiej (ENG)

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR)

Przedstawicielstwo Regionalne UNHCR dla Europy Środkowej ma siedzibę w Budapeszcie. Obejmuje ono Bułgarię, Republikę Czeską, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię oraz Węgry. Działalność UNHCR w tym regionie skupia się na:

 • Promowaniu oraz zapewnieniu dostępu do terytorium oraz procedur azylowych;
 • Promowaniu i wspieraniu warunków przyjmowania uchodźców zgodnie z międzynarodowymi standardami;
 • Promowaniu i wspieraniu sprawiedliwych i efektywnych procedur dotyczących ochrony;
 • Promowaniu i wspieraniu jak również wdrażaniu trwałych rozwiązań.

Celem projektów realizowanych w ramach współpracy instytucji rządowych i organizacji pozarządowych, jest wsparcie procesów integracji społecznej cudzoziemców, pomoc w edukacji dzieci, doradztwo zawodowe dla dorosłych, jak również zapewnienie pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla azylantów, uznanych uchodźców oraz cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany.

Biuro UNHCR w Polsce

UNICEF

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyznało Funduszowi Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) mandat Rzecznika Ochrony Praw Dzieci, by wspierać realizację podstawowych potrzeb oraz by tworzyć warunki do pełnego rozwoju osobowości wszystkich dzieci.

Do priorytetów UNICEF należą:
1. Ochrona praw dziecka
2. Ochrona dzieci przed przemocą, wykorzystywaniem i dyskryminacją
3. Równy dostęp do edukacji dla dziewcząt i chłopców.
4. Zapobieganie HIV / AIDS
5. Wspomaganie rozwoju małego dziecka.

Od 2002 roku Polska została zakwalifikowana przez UNICEF do krajów wysoko rozwiniętych. W związku z tym jednym z podstawowych zadań Polskiego Komitetu Narodowego, podobnie jak 36 pozostałych Komitetów Narodowych, jest promowanie praw dziecka oraz zbieranie funduszy na prowadzenie przez UNICEF programów pomocy dzieciom w najbardziej potrzebujących krajach świata.

Polski Komitet UNICEF

Idź do góry