Działania województwa

15 stycznia 2015

Raport z badania ewaluacyjnego Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” z 2014 r.

Przedstawiamy raport z badania ewaluacyjnego Rządowego programu na lata 2014-2016  „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”  z 2014 roku. Serdecznie dziękujemy wszystkim respondentom, którzy wzięli udział w badaniu, za otwartość i gotowość dzielenia się z nami swoimi opiniami. Wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie służyć będą stałej poprawie realizacji zadań na poziomie centralnym i w województwach. Raport […]

28 listopada 2014

Realizacja zadań w województwach

mapka Polski z podziałem na województwa

Zadania Programu na poziomie wojewódzkim są finansowane lub dofinansowane w ramach udzielanych dotacji i realizowane przez: jednostki samorządu terytorialnego, w oparciu o porozumienia zawarte z wojewodą, przy uwzględnieniu przepisów odpowiednio: ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia […]

27 listopada 2014

Wojewódzki zespół koordynujący

Na poziomie wojewódzkim zadania wynikające z Programu koordynuje wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego zespołu koordynującego, w skład którego wchodzą: przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego; szkół i placówek; kuratorów oświaty; poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych; Policji; organizacji pozarządowych oraz podmiotów w środowisku lokalnym właściwych do podejmowania określonych działań, współpracujących ze szkołą i placówką. Zadania wojewódzkiego  zespołu koordynującego […]

Idź do góry