Informacje o programie

27 listopada 2014

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Rządowy program na lata 2014-2020 jest kontynuacją Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, a także działań podjętych w 2013, roku w ramach kierunku polityki oświatowej państwa pn. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych oraz priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. Rok Bezpiecznej Szkoły. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży na posiedzeniu w dniu […]

27 listopada 2014

Cele programu

Cel główny: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. Cele szczegółowe: 1.    Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki2.    Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży3.    Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

27 listopada 2014

Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26. W 2014 roku na zadania Programu przeznaczono 6 000 tys. zł. W kolejnych latach środki na ten cel będą planowane  w wysokości nie wyższej niż 6 000 tys. zł rocznie. Zadania Programu będą finansowane lub dofinansowane w ramach  udzielanych dotacji, zakupu usług, realizowane prze […]

27 listopada 2014

Efekty programu

Realizacja wskazanych w Programie celów i zadań ma przyczynić się, m.in. do: 1) Zwiększenia liczby działań podejmowanych przez szkoły i placówki na rzecz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, poprawy klimatu, zwiększenia poczucia akceptacji uczniów i wychowanków w społeczności szkolnej; zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego, wzrostu kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. 2) Ustabilizowania trendów lub zmniejszenia […]

Idź do góry