Edukacja na obszarach wiejskich

30 stycznia 2014

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

Promowanie tradycji i kultury ludowej, poznawanie dobrej polskiej żywności czy upowszechnienie idei edukacji w gospodarstwie rolnym to główne cele projektów realizowanych przez mieszkańców obszarów wiejskich w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Celem działania sieci jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności. Więcej informacji na temat programu na portalu […]

29 grudnia 2013

Informacje i materiały

Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013 został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 lipca 2008 r. Koordynatorem Programu jest Minister Edukacji Narodowej, który raz w roku przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013. Sprawozdanie to powstaje na podstawie informacji na temat realizacji działań […]

Idź do góry