Informacje, materiały

11 lipca 2017

Kampanie społeczne Rzecznika Praw Dziecka

Odwaga kojarzy się z pewnością siebie i siłą, ale to przede wszystkim umiejętność podejmowania mądrych decyzji, zdolność do asertywnych postaw, odpowiedzialność za siebie i bliskich. Przez całe lato, dzieciom i młodzieży przypominać będzie o tym nowa kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Odwaga ratuje życie”. Informacje o kampanii oraz filmy dostępne są na stronie www.odwagaratujezycie.pl . […]

27 grudnia 2013

Przeciwdziałanie agresji i przemocy

Problematyka agresji i przemocy w podstawie programowej W nowej podstawie programowej, w której cele ogólne oraz treści nauczania zostały opisane w postaci wymagań, realizacja treści nauczania dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w grupie rówieśniczej została mocniej podkreślona. Począwszy od wychowania przedszkolnego poprzez kolejne etapy edukacyjne aż do zakończenia procesu kształcenia, budowana i umacniana jest […]

27 grudnia 2013

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w podstawie programowej W nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego położony został nacisk na wychowanie uczniów, ukierunkowane na kształtowanie postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. W preambule rozporządzenia wymienia się postawy takie, jak postawa obywatelska, uczciwości, wiarygodności, odpowiedzialności, wytrwałości, kultury osobistej, poczucia własnej wartości, szacunku dla innych ludzi. Zagadnienia dotyczące znaczenia […]

27 grudnia 2013

Przeciwdziałanie uzależnieniom w szkole

Profilaktyka uzależnień w podstawie programowej Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia podstawę programową kształcenia ogólnego. Podstawa programowa definiuje obowiązkowe cele i treści nauczania, w tym umiejętności  opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności,  które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawcze szkoły, […]

27 grudnia 2013

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Ochrona zdrowia psychicznego w podstawie programowej Problematyka zdrowia psychicznego człowieka, ochrony zdrowia, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu uwzględniona jest w odpowiednim zakresie w podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół na każdym etapie edukacyjnym. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 […]

Idź do góry