ABC wychowania fizycznego

23 czerwca 2014

1. Program nauczania wychowania fizycznego. Kto dopuszcza program WF? Kto opracowuje program WF?

Program nauczania jest opisem sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej.Program nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany […]

23 czerwca 2014

2. Co powinno znaleźć się w programie nauczania wychowania fizycznego? Podstawa programowa wychowania fizycznego

Podstawa programowa określa: cele kształcenia – wymagania ogólne; treści nauczania – wymagania szczegółowe; dla poszczególnych etapów edukacyjnych, które powinny się znaleźć w programie nauczania wychowania fizycznego. Program nauczania: stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej, wskazuje wybrane przez nauczyciela metody nauczania oraz pomoce dydaktyczne służące osiąganiu celów określonych w podstawie […]

23 czerwca 2014

3. Ile godzin zajęć? Tygodniowa liczba godzin zajęć wychowania fizycznego w poszczególnych typach szkół

  Klasy I-III szkół podstawowych – w przypadku prowadzenia zajęć przez nauczyciela nauczania zintegrowanego decyzja o tygodniowej liczbie godzin ww. zajęć podejmowana jest przez niego.Klasy I-III szkół podstawowych – w przypadku prowadzenia zajęć przez nauczyciela wychowania fizycznego – 3 godziny zajęć tygodniowo.Stosownie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie […]

23 czerwca 2014

4. Organizacja zajęć wychowania fizycznego w szkole. W jakiej formie? Liczba godzin poszczególnych zajęć

W przypadku klas I-III szkół podstawowych, tj. I etapu edukacyjnego, zajęcia wychowania fizycznego realizowane są w ramach kształcenia zintegrowanego, czyli bez wyodrębniania poszczególnych przedmiotów. W przypadku pozostałych etapów edukacyjnych obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów realizowane są w formie: zajęć klasowo-lekcyjnych (tj. standardowych lekcji wychowania fizycznego), zajęć do wyboru przez uczniów. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego […]

23 czerwca 2014

5. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej – ramowe plany nauczania i ramowe statuty szkół

Od 1 września 2012 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie liczby uczniów w grupie ćwiczeniowej. Grupa może liczyć nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż […]

23 czerwca 2014

6. Ocenianie na zajęciach wychowania fizycznego

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: informowanie ucznia o […]

23 czerwca 2014

7. Kto może prowadzić lekcje wychowania fizycznego? Kwalifikacje nauczycieli

  Kwestię kwalifikacji nauczycieli reguluje art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191). Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę […]

23 czerwca 2014

8. Zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego

 Przepisy oświatowe przewidują dwa rozwiązania uwzględniające stan zdrowia ucznia uczęszczającego na zajęcia wychowania fizycznego: Możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły. Podstawą do tego zwolnienia jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten […]

23 czerwca 2014

9. Bezpieczeństwo i higiena

Bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek zapewnia dyrektor szkoły. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Niedopuszczalne jest prowadzenie […]

23 czerwca 2014

10. Opłaty za zajęcia wychowania fizycznego w szkołach publicznych

Zdarza się, że szkoły wymagają od rodziców opłat za realizację obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego na basenie. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) szkoła publiczna zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych […]

Idź do góry