ABC wychowania fizycznego

23 czerwca 2014

11. Realizacja w szkołach „zajęć pozalekcyjnych”

Szkoła, obok podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej takich jak obowiązkowe zajęcia edukacyjne czy zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, może prowadzić również inne zajęcia edukacyjne. Wybór określonej tematyki, zakresu i formy ww. zajęć pozostaje autonomiczną decyzją organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół oraz rodziców uczniów. Analogiczne rozstrzygnięcia obowiązują w przypadku nadobowiązkowych zajęć realizowanych w przedszkolach. Zajęcia rozwijające zainteresowania […]

23 czerwca 2014

12. Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej mogą być realizowane w ramach zajęć wychowania fizycznego, godzin do dyspozycji dyrektora oraz tzw. „godzin karcianych” prowadzonych z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela.Zajęcia te mogą być również realizowane poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Decyzje o zakresie zajęć z gimnastyki […]

23 czerwca 2014

14. Co jeśli nie ma tzw. „SKS-u”. Uczniowskie kluby sportowe

Specyficzną formą sportu szkolnego są uczniowskie kluby sportowe, które działają na podstawie przepisów art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn.zm.). Zgodnie z ww. ustawą uczniowski klub sportowy jest szczególnym rodzajem klubu sportowego, działającym na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia […]

Idź do góry