Podręczniki i programy nauczania

28 sierpnia 2014

Wzory opinii opracowane zgodnie z ustawą o systemie oświaty i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r.

Opinia merytoryczno-dydaktyczna Opinia końcowa merytoryczno-dydaktyczna Opinia dodatkowa merytoryczno-dydaktyczna Opinia językowa Opinia końcowa językowa Opinia dodatkowa językowa Instrukcja dla rzeczoznawcy językowego Opinia w zakresie dostosowania podręcznika w postaci elektronicznej do odczytu przez uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności Opinia końcowa w zakresie dostosowania podręcznika w postaci elektronicznej do odczytu przez uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności Opinia dodatkowa […]

11 lipca 2014

Informacja dla Rzeczoznawców podręczników do kształcenia ogólnego (zmiany w procedurze dopuszczania podręczników do użytku szkolnego)

W dniu 8 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 811), z dniem 9 lipca 2014 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników […]

18 lipca 2012

Jak zostać rzeczoznawcą podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego?

Przepisy dotyczące dopuszczania podręczników do użytku szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) oraz rozporządzenie Ministra […]

18 lipca 2012

Informacja dla wydawców podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego

Departament Jakości Edukacji MEN uprzejmie informuje, że stosownie do postanowień § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909), 1. wnioskodawca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania jeden egzemplarz podręcznika niezwłocznie po jego wydaniu.2. Podmiot posiadający tytuł prawny do […]

18 lipca 2012

Opłaty wnoszone przez wnioskodawcę ubiegającego się o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego

Zgodnie z § 16 i 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909) wnioskodawca ubiegający się o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika lub części podręcznika:1.    w postaci papierowej – wnosi opłatę w wysokości 4800 zł, z tym, że w przypadku:1) podręcznika […]

Idź do góry