Egzaminy

14 listopada 2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka na zgłoszenia kandydatów na arbitrów

Tabliczka na budynku MEN

Od 2017 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Odwołanie dotyczyć może zarówno części pisemnej egzaminu maturalnego, jak i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego składać się będzie z arbitrów […]

20 września 2016

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na stronie internetowej sprawozdania z egzaminu maturalnego 2016. Podsumowanie zawiera nie tylko ogólne zestawienie, dotyczące m.in. organizacji egzaminu, populacji zdających, wyborów przedmiotów, zdawalności i średnich wyników, ale także dane z poszczególnych przedmiotów, zdawanych podczas tegorocznej matury. Przypomnijmy, w tym roku pisemne egzaminy maturalne trwały od 4 do 24 maja 2016 r., […]

12 września 2016

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dziś informację o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu 2016 r. W tym roku do matury przystąpiło 259 398 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Trzynaście procent z nich (34 613 osób) w sierpniu br. zdawało maturę w sesji poprawkowej. Były to osoby, które w maju i/lub w czerwcu tego roku […]

10 lipca 2015

Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny

1 września 2015 roku wchodzi w życie, dodany ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, rozdział 3b „Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie” (str. 31). W rozdziale 3b zawarte są ogólne warunki przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i […]

10 lipca 2015

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

1 września 2015 roku wchodzi w życie, dodany ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, rozdział 3a „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych”. Rozdział 3a nie wprowadza zasadniczych zmian w zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w porównaniu do dotychczasowych przepisów regulujących te […]

25 czerwca 2013

O sztuce przygotowywania zadań egzaminacyjnych

Szczegółowa i dokładna analiza jakościowa zadań, praca ekspertów i recenzentów oraz dane zgromadzone podczas próbnego zastosowania pozwalają stworzyć arkusze egzaminacyjne, które z roku na rok nie różnią się znacznie od siebie poziomem trudności, co jest warunkiem niezbędnym, aby pomiar był sprawiedliwy. Działania związane z przygotowaniem testów egzaminacyjnych występują w literaturze pod kilkoma nazwami: pilotaż zadań; próbne […]

Idź do góry