Dotacja przedszkolna

19 grudnia 2017

Elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2017

W związku z obowiązkiem udostępnienia na stronie internetowej MEN postaci elektronicznej wzoru rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 875), poniżej zamieszczona została aplikacja […]

22 grudnia 2016

Elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2016

W związku z obowiązkiem udostępnienia na stronie internetowej MEN postaci elektronicznej wzoru rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 956 z późn. zm.), poniżej […]

2 września 2015

Elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

W związku z obowiązkiem udostępnienia na stronie internetowej MEN postaci elektronicznej wzoru rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 956, poniżej zamieszczona została aplikacja, […]

16 lutego 2015

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach

W każdym przedszkolu realizowany jest obowiązkowo program wychowania przedszkolnego, który uwzględnia podstawę programową wychowania przedszkolnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz. U. poz. 977). Jednocześnie, art. 22a ustawy o systemie oświaty 1 wskazuje, że dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu […]

7 lutego 2014

Określanie podstawy do ustalenia poziomu dotacji dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zarówno niepublicznych, jak i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

1) w przypadku przedszkoli podstawą do ustalenia dotacji dla tych przedszkoli powinny być ujęte w budżecie gminy właściwej do dotowania jej planowane wydatki bieżące ponoszone wyłącznie w przedszkolach publicznych,2) w przypadku oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podstawą do ustalenia dotacji powinny być ujęte w budżecie gminy właściwej do dotowania jej planowane wydatki bieżące ponoszone wyłącznie […]

Idź do góry