Sprawne konsultacje społeczne w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Projekt konkursowy pt. „Sprawne konsultacje społeczne w Ministerstwie Edukacji Narodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1.05.2014 r. do 30.06.2015 r. realizuje projekt konkursowy pt. „Sprawne konsultacje społeczne w Ministerstwie Edukacji Narodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytucją Wdrażającą (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Celem głównym projektu jest stworzenie i wdrożenie reguł zapewniających sprawne konsultacje społeczne w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

W I i II etapie realizacji projektu pracownicy ministerstwa zaangażowani w proces konsultacji społecznych, uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach w celu pogłębienia wiedzy oraz nabycia praktycznych umiejętności prowadzenia konsultacji społecznych oraz dialogu społecznego.

W 2014 roku w 2 – dniowych sesjach szkoleniowych i warsztatowych z zakresu aktywnych narzędzi i techniki konsultacji społecznych wzięło udział 50 pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W III etapie projektu z dniem 9 grudnia 2014 r. powołany został w Ministerstwie Edukacji Narodowej zespół ds. wypracowania ogólnych zasad prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów opracowywanych w MEN nawiązujących do 7 zasad konsultacji, o których mowa w programie “Lepsze regulacje 2015”. Dokument wypracowany przez zespół pn. Wytyczne prowadzenia konsultacji publicznych w Ministerstwie Edukacji Narodowej” został 19 czerwca 2015 r. zaakceptowany przez minister edukacji narodowej.

Następnie w ostatnim, IV etapie projektu przewidziano przeprowadzenie dwóch modelowych procesów konsultacji społecznych w praktyce.

Pierwszym z wybranych do konsultacji projektów był projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego  w 2015 roku. Konsultacje dotyczące tego dokumentu przeprowadzono w formie debaty pt. „Jak pomóc dzieciom i uczniom oraz ich rodzinom dotkniętym klęskami żywiołowymi”, która odbyła się w dniu 8 stycznia 2015 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W rozmowach udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządowych: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Związek Powiatów Polskich, Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy. Więcej informacji o debacie.

 1. Prezentacja – Wsparcie dla dzieci i uczniów, którzy ucierpieli na skutek katastrof naturalnych
 2. Protokół z debaty – Wsparcie dla dzieci i uczniów, którzy ucierpieli na skutek katastrof naturalnych

Projekt Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.

Drugim tematem poddanym modelowym konsultacjom społecznym w Ministerstwie Edukacji Narodowej było opracowanie koncepcji organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym celu zdecydowano o przeprowadzeniu w 7 różnych miastach Polski szerokich konsultacji społecznych dotyczących tej kwestii, w formie warsztatów oraz badań focusowych. I tak:

Warsztaty odbyły się:

 • 23 lutego w Lublinie
 • 9 marca w Poznaniu
 • 23 marca w Bydgoszczy
 • 20 kwietnia w Katowicach

Badania fokusowe odbyły się:

 • 24 lutego w Kielcach
 • 10 marca w Koszalinie
 • 24 marca w Olsztynie

Ponadto od 20 lutego do 23 marca 2015 r. dostępna była ankieta internetowa.

W dniu 8 czerwca 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca ww. spotkania i wyniki ankiety. Konferencja zorganizowana została we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w ramach projektu PO KL „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym i regionalnym – II etap”.

 1. Warunki organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych
 2. System wspomagania szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie edukacji uczniów niepełnosprawnych
 3. Finansowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych – podsumowanie konsultacji publicznych
 4. Konsultacje publiczne omówienie wyników badań ankietowych i fokusowych
 5. Wspomaganie szkół w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych
 6. Finansowanie i organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych
 7. Edukacja włączająca inspiracją do podejmowanych działań

Wartością dodaną projektu będzie zwiększenie świadomości i gotowości pracowników MEN do nawiązania szerszego dialogu społecznego z zewnętrznym interesariuszami w zakresie stanowienia i regulacji prawnych w obszarze oświaty. Wzmocniona współpraca z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi pozwoli na wzajemne zrozumienie istoty problemów obu stron, poznanie umiejętności ich rozwiązywania i respektowania stanowiska stron, co w rezultacie przyczyni się do lepszego zarządzania oświatą.

Idź do góry