27 stycznia 2014

Młodzież w UE

W art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zapisano, że działania Unii Europejskiej dotyczą sprzyjaniu rozwojowi wymiany młodzieży i wymiany instruktorów społeczno-oświatowych, a także zachęcania młodzieży do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy.

Ramy współpracy w obszarze młodzieży określa Rezolucja Rady UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu z 27 listopada 2009 r. w sprawie odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010-2018).

Rezolucja jest podstawowym dokumentem, który określa strategiczne priorytety w europejskiej polityce młodzieżowej. Określa on osiem podstawowych obszarów współpracy w tej polityce, do których należą: kształcenie i szkolenie, wolontariat, zatrudnienie i przedsiębiorczość, włączenie społeczne, zdrowie i dobra kondycja, zaangażowanie, młodzież i świat, kreatywność i kultura.

W rezolucji zaznaczono, że inicjatywy w powyższych obszarach mogą mieć miejsce na poziomie wielu sektorów, ponieważ polityka na rzecz młodzieży nie stanowi celu samego w sobie, ale sukces jej realizacji jest uwarunkowany poprzez skuteczne działania w innych obszarach np. w edukacji czy zatrudnieniu. Zgodnie z przyjętymi założeniami polityka na rzecz młodzieży realizowana jest w ramach Otwartej Metody Koordynacji, jak również poprzez tzw. usystematyzowany dialog młodzieżą, co oznacza, że kraje same wybierają sposób realizacji celów, dzieląc się wzajemnie wiedzą, porównując wyniki i osiągnięcia, jak również włączają w realizację polityki młodych ludzi jako stałego partnera dialogu.

Więcej informacji:

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/ef0022_pl.htm

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Usystematyzowany dialog z młodzieżą

Usystematyzowany dialog to forma komunikacji między młodymi ludźmi a decydentami, osobami, które mogą wpływać na to co się dzieje w Polsce, w Unii Europejskiej. Dialog ten jest okazją do dyskusji o priorytetach europejskiej współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej. Angażuje nie tylko młodzież i organizacji młodzieżowe, ale także kraje obejmujące prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, Europejskie Forum Młodzieży, krajowe rady młodzieży (w Polsce: Polska Rada Organizacji Młodzieżowych) oraz narodowe agencje programu Erasmus+.

W Polsce za organizację i przebieg konsultacji z młodymi ludźmi odpowiada Krajowa Grupa Robocza, w skład której wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Więcej informacji:

http://www.mlodziez.org.pl/dialog-usystematyzowany

http://ec.europa.eu/youth/focus/structured-dialogue_en.htm i http://europa.eu/youth/structured-dialogue_en

http://prom.info.pl/

https://pl-pl.facebook.com/PolskaRadaOrganizacjiMlodziezowych

Idź do góry