30 marca 2015

Uznanie lub potwierdzenie wykształcenia decyzją kuratora oświaty

A. UZNANIE WYKSZTAŁCENIA

W wyniku postępowania administracyjnego kurator oświaty może uznać, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem potwierdzającym wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie (art. 93 ust. 3 ustawy).

Postępowanie prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo (art. 93b ust.1 ustawy).

Adresy kuratoriów oświaty znajdują się na stronie http://bip.men.gov.pl/ w zakładce instytucje podległe i nadzorowane.

Dokumenty dołączane do wniosku o uznanie świadectwa (§2 ust. 1-2 rozporządzenia):

1. zalegalizowany oryginał albo duplikat świadectwa (do wglądu).

Legalizacji świadectwa może dokonać:

a) konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

b) władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

c) akredytowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

2. oryginał lub duplikat (do wglądu) lub kopia świadectwa potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem z apostille (na dokumencie lub dołączoną do dokumentu) w przypadku dokumentów wydanych w państwie będącym stroną Konwencji Haskiej (wykaz państw – stron Konwencji Haskiej http://www.hcch.net )

3. dokumenty dołączane do wniosku, jeśli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia:

a) wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia;
b) wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;
c) informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą treści kształcenia, planowanego czasu nauki i skali ocen;
d) informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.

Dokumenty z informacjami pkt a)-d) powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

W postępowaniu przed kuratorem oświaty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2014. 283 t. j. z późn. zm.).

B. POTWIERDZENIE WYKSZTAŁCENIA (art. 93a ustawy)

Kurator oświaty może przeprowadzić postępowanie w celu potwierdzenia wykształcenia w przypadku, gdy skompletowanie dokumentacji napotyka na trudne do usunięcia przeszkody. Dotyczy to wyłącznie następujących grup osób:

1. Osoba o statusie uchodźcy lub pozostająca pod ochroną uzupełniającą lub posiadająca zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu połączenia się z rodziną uchodźcy lub osoby pod ochroną uzupełniającą może złożyć wniosek o potwierdzenie wykształcenia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zalecany jest kontakt z Mazowieckim Kuratorium Oświaty w celu ustalenia szczegółów postępowania w celu potwierdzenia wykształcenia. Adres: kuratorium@kuratorium.waw.pl, tel. +48 22 5512400 w. 5081, www.kuratorium.waw.pl

2. Osoba poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka, może złożyć wniosek o potwierdzenie wykształcenia do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, bądź – w przypadku braku stałego adresu w Polsce, do kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo. Zalecany jest kontakt z właściwym kuratorium oświaty w celu ustalenia szczegółów postępowania nostryfikacyjnego w danym urzędzie. Adresy kuratoriów oświaty znajdują się na stronie http://bip.men.gov.pl/ w zakładce instytucje podległe i nadzorowane.

Dokumenty lub oświadczenia dołączane do wniosku o potwierdzenie wykształcenia (§ 3 rozporządzenia):

a) oryginał albo duplikat świadectwa lub
b) wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia, lub
c) wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami, lub
d) informacja o zrealizowanym programie nauczania dotycząca treści kształcenia, planowanego czasu nauki i skali ocen, lub
e) informacja o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień, lub
f) dokumenty pozwalające w sposób pośredni na określenie poziomu wykształcenia, w szczególności dokumenty poświadczające uzyskane kwalifikacje zawodowe lub zatrudnienie, odbyte praktyki lub staże.
g) oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanym wykształceniu lub uprawnieniach do kontynuacji nauki oraz o ukończonych szkołach, instytucjach edukacyjnych lub etapach kształcenia za granicą.
h) oświadczenie wnioskodawcy dotyczące informacji, o których mowa w pkt 2-5, lub
i) dokumenty potwierdzające informacje wymienione w pkt 2-5.
j) dokument potwierdzający prawo pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wnioskodawców niebędących obywatelami polskimi.

Tłumaczenia dokumentów na język polski (§ 4 rozporządzenia):

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym lub poświadczonym przez:
a) osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych, lub
b) osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
c) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
d) akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.
Jeżeli przetłumaczenie dokumentów na język polski przez podmioty wymienione w pkt a) – d) napotyka na trudne do usunięcia przeszkody, kurator oświaty może wyrazić zgodę na przedłożenie tłumaczenia dokumentów dokonanego przez inny podmiot, którego wiarygodność nie budzi zastrzeżeń kuratora oświaty.

W postępowaniu przed kuratorem oświaty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2014. 283 t. j. z późn. zm.).

Idź do góry