29 grudnia 2013

Informacje i materiały

Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013 został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 lipca 2008 r.

Koordynatorem Programu jest Minister Edukacji Narodowej, który raz w roku przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013. Sprawozdanie to powstaje na podstawie informacji na temat realizacji działań szczegółowych przez ministrów zaangażowanych w realizację Programu.

Głównym celem Programu jest eliminowanie barier w dostępie ludności wiejskiej do pełnej oferty edukacyjnej, kulturalnej, informacyjnej i sportowej, co w przyszłości powinno zmniejszyć różnice między miastem a wsią oraz wpłynąć na ukształtowanie społeczeństwa otwartego na nieustanny rozwój i podnoszenie kwalifikacji.

Idź do góry