19 lutego 2018

Informacja w sprawie nadzoru nad fundacjami

Na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016  r.,
poz. 40 z późn. zm.), minister do spraw oświaty i wychowania sprawuje nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra.

Informujemy, że zarządy fundacji zobowiązane są do aktualizacji statutów fundacji oraz zgłaszania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją oraz innych danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 700 z późn. zm.).

Jednocześnie przypominamy, zarządom fundacji, że zgodnie z cytowaną ustawą
o fundacjach – fundacje podlegają obowiązkowi składania, ministrowi właściwemu, sprawozdań z prowadzonej działalności. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego i należy je składać do końca roku, za rok ubiegły.

Zakres sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529, z późn.zm.).

Sprawozdanie, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji
(w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej, należy przekazać w oryginale.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o fundacjach – fundacja udostępnia sprawozdanie
do publicznej wiadomości.

W celu ujednolicenia oraz ułatwienia  przygotowania sprawozdania załączamy wzór formularza sprawozdania.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 12 ust. 2a ww. ustawy, fundacja zwolniona jest z obowiązku składania sprawozdania do Ministra Edukacji Narodowej,
jeżeli spełnia jednocześnie poniższe warunki:

1) fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego,

2) fundacja zamieściła na stronie internetowej BIP Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sprawozdanie merytoryczne
z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

Sprawami fundacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej zajmuje się Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego.

Poniżej publikujemy wykaz fundacji, dla których właściwym jest Minister Edukacji Narodowej (stan na 30 stycznia 2018 r.).

Wykaz fundacji stan na 30.01.2018
Data: 2018-02-19, rozmiar: 369 KB
Idź do góry