25 września 2014

Olimpiady dla gimnazjalistów – rozporządzenie podpisane

Umożliwienie organizowania olimpiad dla gimnazjalistów – to główny cel podpisanego wczoraj przez minister edukacji narodowej rozporządzenia zmieniającego w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wprowadza m.in. następujące zmiany:

  • umożliwia organizowania olimpiad dla uczniów gimnazjów;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad nie przewidywało organizowania olimpiad dla uczniów gimnazjów. W olimpiadach organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mogli  uczestniczyć – za zgodą komitetów okręgowych – laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych – realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Koniecznym było zatem, w procesie rozwijania uzdolnień uczniów, wprowadzenie rozwiązania, które stworzy podstawę prawną dla organizowania olimpiad gimnazjalnych.

Konkursy, olimpiady i turnieje służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach na kolejnym etapie edukacyjnym lub do wykonywania zawodu.

  • dostosowuje przepisy w  zakresie typów szkół ponadgimnazjalnych określonych w art. 9 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (§ 7 ust. 1, § 9 ust. 2 i § 10 ust. 1 zmienianego rozporządzenia);
  • dostosowuje przepisy w zakresie organizatorów olimpiad do  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

Zmieniane rozporządzenie wymienia „placówki naukowe”, które nie występują w obowiązującym stanie prawnym – zostały one zastąpione  przez jednostki naukowe czyli podmioty, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

  • dokonuje uszczegółowienia  przepisów dotyczących treści regulaminu olimpiady poprzez wskazanie, iż zawiera on warunki organizacji zawodów poszczególnych stopni z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych, zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach zawodów oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników na poszczególnych stopniach zawodów, a także tryb odwoływania się uczestników od oceny prac na poszczególnych stopniach zawodów.

Głównym celem rozporządzenia zmieniającego jest umożliwienie szerokiej grupie młodzieży uzdolnionej, będącej uczniami gimnazjów, uczestnictwa w olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim, a zakończenie prac legislacyjnych umożliwi ogłoszenie konkursu na realizację olimpiad dla gimnazjalistów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry